40. K/d Nr. 13703 komandiera ģenerālpulkveža Papivina 1951. gada 28. septembra iesniegums LPSR MP priekšsēdētājam V. Lācim ar zemes pieprasījumu aviācijas poligona ierīkošanai Auces un Saldus rajonā

 

PILNĪGI SLEPENI

Eks. Nr. 1

 

Karaspēka daļa [Nr.] 13703

 

Rīga

Nr. 7/004547

1951. gada 28. septembrī

 

Latvijas PSR Ministru Padomes

priekšsēdētājam b. LĀCIM

 

Jautājumā par zemes gabala ierādīšanu

aviācijas poligona ierīkošanai

 

1.      Lai izpildītu PSRS valdības uzdevumu par bombardēšanas apgūšanu, izmantojot jauno reaktīvo aviācijas tehniku, no liela augstuma un lielā ātrumā ar lielkalibra bumbām, kā arī lai izpildītu karaspēka daļu kaujas apmācības plānus, Latvijas PSR teritorijā vajadzīgs aviācijas poligons ne mazāk kā 30000 ha kopplatībā.

2.      Pašreizējais aviācijas poligons Kalnciema rajonā (40 km no Rīgas) neatbilst prasībām, kādas noteiktas bombardēšanai no liela augstuma, gan savu izmēru dēļ, gan attiecībā uz brīvo platību mērķu izvietošanai, jo 85% tā teritorijas aizņem meži un necaurejami purvi. Turklāt saskaņā ar Latvijas PSR Ministru Padomes Galvenās ceļu pārvaldes priekšnieka ziņojumu, 1951.gadā tur notiek sagatavošanas darbi, lai atjaunotu un atklātu satiksmi pa Kalnciema – Annenieku ceļu, kurš iet caur poligona centru, un tas gandrīz pilnīgi izslēdz iespēju mums izmantot šo zemes gabalu.

3.      Trīsstūrī, kas veidojas starp Saldu, Auci un Ezeri, mēs aviācijas poligonam esam izvēlējušies zemes gabalu aptuveni 24000 ha platībā, kas atbilst pastāvošo norādījumu un nolikumu prasībām.

Zemes gabalu, kas iezīmēts pievienotajā kartē, uzskatu par vispiemērotāko tādēļ, ka:

a)      tas atrodas tālu no lielām rūpniecības pilsētām un dzelzceļa mezgliem;

b)      ir viens no Tēvijas kara laikā visvairāk cietušajiem rajoniem, ar izraktām tranšejām un citām inženiertehniskām aizsardzības būvēm, sagrautām mājām un izdegušiem mežiem.

Kara radīto zaudējumu dēļ un tādēļ, ka tur nav nerūdas izrakteņu, šis rajons salīdzinājumā ar citiem rajoniem ir ekonomiski visvājākais;

c)      līdz 70% no zemes gabala platības aizņem mežu masīvi, purvi, valsts zemes fonda zeme un tikai aptuveni 30% no tā ir kolhozu zeme;

d)      zemes gabals skar sekojošas kolhozu zemes platības – Saldus rajonā: Kārļa Marksa [v.nos. kolhozs] – 100%; Staļina v.nos. [kolhozs] – līdz 40%; “Vienība” –

100%; “Komunists” – līdz 10%; Auces rajonā: “Komjaunietis” – 40 – 50%; Oškalna [v.nos. kolhzs] – ap 25%.

Minētajās kolhozu zemēs gandrīz nav sabiedrisko ēku un fermu, tam piemērotas jau esošās vecās ēkas;

e)      caur poligonu ejošo ceļu var slēgt, nenodarot sevišķu ļaunumu starprajonu satiksmei, jo ir labi apbraucamie ceļi.

Pēc ceļa slēgšanas mēs tā segumu saglabāsim braukšanas kārtībā;

f)        Saldus un Auces rajonu izpildu komitejas neiebilst pret zemes iedalīšanu.

4.      Lūdzu Latvijas PSR Ministru Padomi steidzami pieņemt lēmumu par zemes gabala ierādīšanu aviācijas poligona ierīkošanai pievienotajā kartē iezīmētajās robežās, lai pēc tam to apstiprinātu PSRS Minstru Padomē.

 

Pielikums: Karte mērogā 1:50000 uz vienas lapas (salīmēta no sešām lapām).*

 

Karaspēka daļas [Nr.] 13703 komandieris

ģenerālpulkvedis Papivins

 

LVA, 270. f., 1.s apr., 890. l., 103. – 104. lp. Oriģināls. Tulkojums.

 

Atzīmes dokumentā:

            Biedram Ozoliņam, Žukovam, Trucem. Lūdzu sagatavot priekšlikumus MP birojam 51.2.10. V. Lācis.

            * Netiek publicēta.