46. LPSR MP priekšsēdētāja V. Lāča 1952. gada 13. decembra lūgums PSRS MP priekšsēdētāja vietniekam G. Maļenkovam ierādīt zemes gabalu k/d Nr. 13703 aviācijas poligona ierīkošanai

 

PILNĪGI SLEPENI

Eks. Nr. 1

 

LATVIJAS PSR MINISTRU PADOME

 

Rīga

Nr. 2042/1619 s

1952. gada 13. decembrī

 

PSR Savienības Ministru Padomes priekšsēdētāja vietniekam

biedram G. M. MAĻENKOVAM

 

            Latvijas PSR Ministru Padome lūdz atļauju ierādīt PSRS Kara ministrijai karaspēka daļas Nr. 13703 vajadzībām – aviācijas poligona ierīkošanai – zemes gabalu 26307,1 ha koplatībā, kurā ietilpst sekojošas Latvijas PSR Liepājas apgabala, Saldus un Auces rajona zemes:

 

A.     Saldus rajonā:

 

1.      No Kārļa Marksa v.nos. kolhoza zemes                                                           2436,4 ha

2.      No Staļina v.nos. kolhoza zemes                                                                       2077,9 ha

3.      No kolhoza “Vienība” zemes                                                                            1041,1 ha

4.      No kolhoza “Komunists” zemes                                                                           464,9ha

5.      No kolhoza “Ļeņina ceļš” zemes                                                                        362, 3 ha

6.      No Valsts zemes fonda zemes                                                                          4532,3 ha

7.      No Saldus mežsaimniecības valsts mežu fonda zemes                                        4092,0 ha

8.      No dažādu sīku organizāciju zemes                                                                       31,4 ha

                                                                                               

                                                                                       Kopā                            15038,3 ha

 

B.     Auces rajonā:

 

9.      No kolhoza “Komjaunietis”zemes                                                                     1967,4 ha

10.  No kolhoza “Cīņa” zemes                                                                                   845,9 ha

11.  No kolhoza “Padomju spēks” zemes                                                                  290,0 ha

12.  No Oškalna v.nos. kolhoza zemes                                                                    1184,4 ha

13.  No dažādu organizāciju un iestāžu zemes                                                              12,7 ha

14.  No Valsts zemes fonda zemes                                                                          2070,4 ha

15.  No Dobeles mežsaimniecības valsts mežu fonda zemes                                      4898,0 ha

                                                                                                                                                            Kopā   26307,1 ha

                                                                                                                                                            Pavisam iedalīt:                                                                                11268,8 ha

 

            Ierādīšanai paredzētais zemes gabals ir ļoti cietis Lielā Tēvijas kara laikā. Šajā zemes gabalā augošais mežs kara laikā lielā mērā ir izdedzis, to saārdījuši šāviņi. Valsts zemes fonda un kolhozu zeme daudzās vietās ir aviācijas bumbu un šāviņu izvagota.

            Tādēļ šis zemess gabals saimnieciskajā ziņā ir vispiemērotākais karaspēka daļas Nr. 13703 aviācijas poligonam. Citā Latvijas PSR vietā nav iespējams atrast zemes gabalu, kur ierīkot aviācijas poligonu tādā platībā.

            Līdz ar minētā zemes gabala nodošanu četri kolhozi (Kārļa Marksa v.nos. kolhozs, Staļina v.nos. kolhozs, kolhozi “Komjaunietis”un “Cīņa”) tiks apvienoti ar citiem kolhoziem, bet pieci kolhozi varēs turpināt patstāvīgu saimniekošanu.

 

Pielikums: 1) Lēmuma projekts.

                  2) Nodošanas materiāli (pēc saraksta).*

 

Latvijas PSR Ministru Padomes

priekšsēdētājs V. Lācis

 

LVA, 270. f., 1.s apr., 889. l., 34. –35. lp. Oriģināls. Tulkojums.

* Netiek publicēts.