50. PSRS lauksaimniecības ministra I. Minkeviča 1953. g. 16. janvāra ziņojums PSRS MP par zemes gabala ierādīšanu k/d Nr. 13703 Latvijas PSR Auces un Saldus rajonā

 

SLEPENI

 

PSR SAVIENĪBAS MINISTRU PADOME

 

Nr. S – 26/16 – 4

1953. gada 16. janvārī

Uz Nr. S – 37883

 

 

            Latvijas PSR Ministru Padome lūdza ierādīt PSRS Kara ministrijai karaspēka daļas Nr. 13703 aviācijas poligona ierīkošanai Saldus un Auces rajonā 26307,1 ha zemes, tai skaitā 10670,3 ha (6300 ha aramzemes un 1300 ha siena pļavu) ir deviņu kolhozu zeme, 8990 ha – valsts mežu fonda zeme, 6602,7 ha – valsts zemes fonda un 44,1 ha – citu organizāciju zeme.

            Sakarā ar kolhozu zemes ierādīšanu rodas nepieciešamība likvidēt četrus lauksaimniecības arteļus un apvienot tos ar citiem kolhoziem. Turklāt, aviācijas poligona teritorijā būs jāpārvieto vairāk nekā 400 ēku, tai skaitā 288 kolhoznieku ēkas, 52 strādnieku, kalpotāju un kolhozu sabiedriskās ēkas.

            Latvijas PSR Lauksaimniecības ministrijas izdarītajā slēdzienā paredzēts Saldus rajona Kārļa Marksa v.nos. kolhozu apvienot ar kolhozu “Pirmrindnieks”, Auces rajona kolhozu “Komjaunietis” ar kolhozu “Lielauce”, kolhozu “Cīņa” – ar Raiņa v.nos. kolhozu un Staļina v.nos. kolhozu – ar Hruščova v.nos. kolhozu.

            Nav noskaidrots, vai kolhozi ir ar mieru uzņemt savā sastāvā pārvietojamos kolhozniekus, un iesniegtajos materiālos nav ziņu par šo kolhozu nodrošinājumu ar zemi. Visi kolhozi, kuru ēkas tiek pārceltas uz citu vietu, lūdz palīdzību, proti – papildus piešķirt būvmateriālus, ilgtermiņa kredītus u.t.jpr. Šie kolhozu lūgumi Latvijas PSR Ministru Padomē nav izskatīti.

            Materiālos nav to organizāciju saraksti, kuru zeme ierādīta aviācijas poligona ierīkošanai.

            Pēdējā laikā ir izskatīti jautājumi par zemes ierādīšanas PSRS Kara ministrijai poligonu ierīkošanai Pleskavas apgabalā un Baltkrievijas PSR (katrs vairāk nekā 20 tūkstošu ha platībā).

            Uzskatām, ka PSRS Kara ministrijai jāizskata iespēja izmantot šo poligonu karaspēka daļas [Nr.] 13703vajadzībām, lai nevajadzētu ierādīt zemi jauna poligona ierīkošanai Latvijas PSR.

            Gadījumā, ja būs nepieciešams ierādīt daļas [Nr] 13703 aviācijas poligonam zemi Latvijas PSR, materiālus, kas pašreiz iesniegti par šo jautājumu, lūdzam nosūtīt atpakaļ Latvijas Ministru Padomei izskatīšanai no jauna un materiālu papildus sagatavošanai, ņemot vērā augstāk minētās piezīmes.

 

Pielikums: 1952.gada 30.decembra Nr. S – 37883 un materiāli pēc saraksta uz 70 lapām (ienāk. Nr. 12495). *

 

PSRS lauksaimniecības

ministra vietn. (I. Minkevičs)

 

LVA, 270. f., 1.s apr., 889. l., 32. – 33. lp. Apliecināta kopija. Tulkojums.

                    * Netiek publicēts