Latvijas Valsts arhīvs

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

 

LATVIJAS VALSTS ARHĪVS
Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048
Tālr. 67462317, 67461938, fakss: 67460462,
e-pasts: lva@lvarhivs. gov. lv

TEODORS ŪDERS (1868–1915), gleznotājs-grafiķis,
KARLĪNE ŪDERE (1864–1956), skolotāja,
ANNA ELIZABETE ŪDERE (1904–1993), skolotāja,
MARGRIETA ELZA ŪDERE (1907–1993), skolotāja,
ERVIŅŠ ŪDRIS (1895–1970), Viļķenes pagasta sabiedriskais darbinieks/
dzimtas fonds *
10 glab. vienības, fonda nr. 1758., apraksts nr. 4.

Mākslinieka Teodora Ūdera brālēna Erviņa Ūdra sakārtotā informācija par Ūdru-Ūderu dzimtu, viņa atmiņas par dzīvi Viļķenē – bērnība un jaunekļa gadi. Erviņa Ūdra dziesmu lugu teksti ar mūzikas aranžējuma materiālu, Latvijas-Kanādas Apmācības centra izdotais fotoalbums ar Erviņa Ūdra gleznu attēliem. Erviņa Ūdra dēla Alfa Ūdra rakstītās atmiņas.
Aptver laikposmu no [1940. līdz 1980.] gadam.
Dāvinājis Alfs Ūdris (Kanāda) 2007. gadā.

*Pēc Alfa Ūdra dāvinājuma saņemšanas, Latvijas Valsts arhīva Metodiskā ekspertu komisija (MEK) nolēma šos dokumentus ar aprakstu nr. 4 pievienot jau arhīvā Latvijas valsts glabāšanā esošam mākslinieka Teodora Ūdera ģimenes fondam, pārdēvējot to par Ūderu-Ūdru dzimtas fondu.

EDUARDS FREIMANIS (1921–2005), rakstnieks, (Kanāda)
30 glab. vienības, fonda nr. 1882. turpinājums.
Radošie dokumenti, biogrāfiskie dokumenti, sarakste, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1940. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Eduards Freimanis (Kanāda) 2004. gadā, Biruta Freimane (Kanāda) 2005. un 2006. gadā.

Alise Zīverte (1911–2005), fotogrāfe, Zīverts Manfrēds (dz. 1925), fotogrāfs, (ASV) /ģimenes fonds
29 glab. vienības, fonda nr. 1996. turpinājums.
Fotogrāfijas, sarakste, ielūgumi, katalogi.
Aptver laikposmu no 1966. līdz 1989. gadam.°
Dāvinājis Manfrēds Zīverts (ASV) 2004. un 2007. gadā.

JĒKABS LEITĪTIS (1915–2005), Daugavas Vanagu Vācijas valdes priekšsēdis, (Vācija)
79 glab. vienības, fonda nr. 1999. papildinājums.
Manuskripti, sarakste, foto, publikācijas, grāmatas u. c.
Aptver laikposmu no 1930. līdz 2000. gadam.
Dāvinājis Jēkabs Leitītis (Vācija) 2004. gadā.

HERTA LŪSE (1891–1980), operdziedātāja (ASV)
2 glab. vienības, fonda nr. 2023. papildinājums.
Operdziedātājas Lidijas Blūmentāles fotogrāfijas no lomām dažādās izrādēs un fotoportrets.
Aptver laikposmu no 1930. līdz 1980-tajiem gadiem.
Dāvinājusi Lidija Blūmentāle 2006. gadā.

ERNESTS TREIGUTS (1911–2005), žurnālists, (Vācija)
5 glab. vienības, fonda nr. 2028. papildinājums.
E. Treiguta apliecības, raksti un pielikumi pie tiem, Ādolfa Šildes vēstules, Vācijas
radioraidījumu ieraksti par Latviju.
Aptver laikposmu no 1937. līdz 2001. gadam.
Dāvinājis Ernests Treiguts (Vācija) 2002. gadā.

ĢENERĀĻA KĀRĻA GOPPERA FONDS
2 glab. vienības, fonda nr. 2047. papildinājums.
Ģen. K. Goppera biogrāfiskie dokumenti, ģen. J. Laiviņa materiāli, fonda priekšsēža Friča M. Sīpola raksti par fonda darbību u. c.
Aptver laikposmu no 1964. līdz 2004. gadam.
Dāvinājis Fricis A. Sīpols (ASV) 2004. gadā.

LATVIEŠU SKAUTI TRIMDĀ
180 glab. vienības, fonda nr. 2048. papildinājums.
Bruno Šmita dienasgrāmata, manuskripti, latviešu skautu un gaidu pasākumu materiāli, sarakste.
Skautu un gaidu darbība latviešu bēgļu nometnēs Vācijā.
Manuskripts ”Pasaules tālēs: Latviešu skautisma astoņdesmit gadi.”
Latviešu Skautu-gaidu muzeja Latviešu Centrā Garezerā dokumenti.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 2000. gadam.
Dāvinājuši Lia Šmits, Jānis Šķiņķis, Vilis Treimanis un Richards Rollis (ASV) 2001., 2002., 2006. un 2008. gadā.

ALEKSANDRS DZIRNE (1907–2001), farmaceits, (ASV)/privātarhīvs
53 glab. vienības, fonda nr. 2062. papildinājums.
A. Dzirnes biogrāfiskie dokumenti, vēstules, nekrologi un ziņas par ASV dzīvojošiem latviešiem u. c.
Aptver laikposmu no 1998. līdz 2000. gadam.
Dāvinājusi Regīna Puriņa (ASV) 2004. gadā.

EDUARDS SILKALNS (dz. 1937), pedagogs, rakstnieks, (Austrālija)
42 glab. vienības, fonda nr. 2071.
Rakstnieku Zigurda Bārdas, Mintauta Eglīša, dzejnieka Ināra Brēdricha u. c. vēstules un apsveikumi Silkalnu ģimenei, protokoli, atskaites, sarakste par organizatoriskiem un grāmatu izdošanas jautājumiem, pašrocīgi rakstīta autobiogrāfija u. c.
Aptver laikposmu no 1974. līdz 2000. gadam.
Dāvinājis Eduards Silkalns (Austrālija) 2004. un 2006. gadā.

Fejer-Rožukalne Irma (dz. 1925), sabiedriskā darbiniece, (Vācija)
2 glab. vienības, fonda nr. 2087. papildinājums.
Vācijas bēgļu nometņu laika teātra izrāžu un koncertu programmas, Elmshornas latviešu nometnes fotouzņēmums.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 1947. gadam.
Dāvinājusi Irma Fejer-Rožukalne (Vācija) 2004. gadā.

VIKTORS ZEMESARĀJS (dz. 1924), sabiedriskais darbinieks, (ASV)/privātarhīvs
402 glab. vienības, fonda nr. 2071. papildinājums.
Klīvlendas apvienotās latv. ev. -lut. draudzes dokumenti, Klīvlendas Daugavas Vanagu apvienības dokumenti, dažādu trimdas organizāciju dokumenti, V. Zemesarāja biogrāfiskie dokumenti.
Aptver laikposmu no 1960. līdz 1998. gadam.
Dāvinājis Viktors Zemesarājs (ASV) 2004. un 2006. gadā.

TADEUŠS PUISĀNS (1918–2006), vēsturnieks, rakstnieks, (Kanāda)/privātarhīvs
120 glab. vienības, fonda nr. 2104. papildinājums.
T. Puisāna sarakste, radošā darba dokumenti.
Aptver laikposmu no 1956. līdz 1998. gadam.
Dāvinājis Tadeušs Puisāns (Kanāda) 2004. gadā.

INDULIS LĀCIS (dz. 1931), sabiedriskais darbinieks: materiāli par latviešu kultūras dzīvi ASV, (ASV)
11 glab. vienības, fonda nr. 2140. papildinājums.
Ņujorkas latviešu kora darbības dokumenti, 2.,6. Latviešu Dziesmu svētku ASV un Latviešu jaunatnes salidojuma „Nākotne” 70 materiāli, koncertu, izstāžu, izrāžu programmas u. c.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 2002. gadam.
Dāvinājis Indulis Lācis (ASV) 2004. gadā.

ARTURS NEPARTS (dz. 1921), sabiedriskais darbinieks, NEPARTE ENA (dz. 1924), sabiedriskā darbiniece (ASV)/ģimenes fonds
15 glab. vienības, fonda nr. 2150. papildinājums.
Artura un Enas Nepartu sarakste ar pielikumiem ar trimdas sabiedriskajiem darbiniekiem.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 2006. gadam.
Dāvinājis Arturs Neparts (ASV) 2007. gadā.

ĀDOLFS ŠILDE (1907–1990), jurists, vēsturnieks (Vācija)
849 glab. vienības, fonda nr. 2178. papildinājums.
Radošie un zinātniskā darba dokumenti: Ā. Šildes grāmatu, rakstu manuskripti, publikācijas presē.
Sarakste: Ā. Šildes sarakste ar juristiem, zinātniekiem, sabiedriskiem un kultūras darbiniekiem, trimdas organizāciju amatpersonām un tai pievienotie sakrātie materiāli.
Sabiedriskās darbības dokumenti: dokumenti par Ā. Šildes piedalīšanos konferencēs, apspriedēs, akcijās, darbību latviešu un baltiešu sabiedriskās organizācijās un starptautiskās organizācijās.
Sakrātie materiāli: Latvijas Ģenerālkonsulāta Bernē dokumenti, materiāli par dažādām organizācijām un amatpersonām, Baltijas valstu problēmām, Latvijas vēsturi un politiku, deportētiem latviešiem trimdas sākuma gados.
Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) dokumenti: LSK Galvenās valdes amatpersonu, pārvalžu vadītāju sarakste, LSK pamatdarbības materiāli, LSK pārstāvniecību, Aizgādības pārvaldes dokumenti, aprūpes lietas, Pārvietoto personu (DP) nometņu, latviešu komiteju, LSK nodaļu dokumenti, DP nometnēs dzīvojošo, izskrīnēto saraksti.
Aptver laikposmu no 1913. līdz 1990. gadam.
Dāvinājusi Rasma Kārkliņa 2004. un 2005. gadā.

VALDEMĀRS LAMBERGS (1905–1973), sabiedriskais darbinieks (ASV),
ARISTIDS JĒKABS LAMBERGS (dz. 1934), sabiedriskais darbinieks (ASV, Latvija)/ģimenes fonds
163 glab. vienības, fonda nr. 2179. papildinājums.
Dažādu sabiedrisko un politisko organizāciju protokoli, statūti, noteikumi, instrukcijas, apkārtraksti, publikāciju un dokumentu melnraksti, personas dokumenti, sarakste ar organizācijām un personām, informatīvie materiāli, piezīmes, dienasgrāmatas, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1930. līdz 1984. gadam.
Dāvinājis Aristids Jēkabs Lambergs 2002., 2005. un 2008. gadā.

INTA PURVA (dz. 1931), sabiedriskā darbiniece, Rūdolfs Purvs (dz. 1931), sabiedriskais darbinieks, (Kanāda)/ģimenes fonds
74 glab. vienības, fonda nr. 2186. papildinājums.
Darbības pārskati, sēžu protokoli, sarakste, sarīkojumu programmas u. c.
Aptver laikposmu no 1940. līdz 1990. gadam.
Dāvinājusi Inta Purva (Kanāda) 2005., 2006. gadā.

PĒTERIS DREIMANIS (1879–1971), vēsturnieks, pedagogs,
ALEKSIS DREIMANIS (dz. 1914), ģeologs, (Kanāda)/ģimenes fonds
25 glab. vienības, fonda nr. 2206. papildinājums.
Eiropas un Āzijas reģionālās ģeoloģijas enciklopēdijas šķirklis Latvia, sarakste, apkārtraksti, manuskripti, brošūras, raksti par politiku, vēsturi, pedagoģiju u. c. .
Dāvinājis Aleksis Dreimanis (Kanāda) 2005. un 2006. gadā.

JĀZEPS VĪTOLS (1863–1948), komponists
47 glab. vienības, fonda nr. 2211. papildinājums.
Jāzepa un Annijas Vītolu personas un īpašuma dokumenti.
Sarakste ar mūziķiem Valentīnu Utkinu, Anniju Viļums, Ādolfu Ābeli, literātiem Jāni Rudzīti, Jāni Jaunsudrabiņu un citiem kultūras darbiniekiem. Saraksti papildina arī Annijas Vītols personīga un oficiāla rakstura vēstules.
Fotodokumenti satur gan no kultūrvēsturiskā, gan mākslinieciskā aspekta sevišķi vērtīgu materiālu: Jāzeps Vītols ar bijušiem audzēkņiem, ģimeni un draugiem (Ādolfs Skulte, Zenta Mauriņa u. c. ) Gaujienas „Anniņās”, bēgļu gaitās Vācijā u. c., kā arī
VI Vispārējo Dziesmu svētku fotoalbums, kurā skatāmas unikālas foto liecības par svētku norisi (svētku panorāma), dalībniekiem un viesiem (Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste), organizētājiem, komponistiem un diriģentiem. Šo fotogrāfiju autors ir izcilais latviešu fotogrāfs Jānis Rieksts (1881–1970). Bez tam fotodokumentu apjomu papildina Jāzepa Vītola skaņdarbu partitūru un memuāru foto negatīvi, kā arī sarakstes Hronoloģiskā kataloga kompaktdiska variants.
Aptver laikposmu no 1882. līdz [2000]. gadam.
Dāvinājuši Uldis Siliņš (Austrālija) un Valdis Muižnieks (ASV) 2007. un 2008. gadā.

DĀNIJAS LATVIEŠU NACIONĀLĀ KOMITEJA
124 glab. vienības, fonda nr. 2214. papildinājums.
DLNK pirmā priekšsēža Valdemāra Brieža arhīvs. DLNK priekšsēža Edvīna Šēnberga arhīvs. DLNK darbības dokumenti (protokoli, ziņojumi, projekti, sarakste), protokolu un kases grāmatas.
Dāvinājusi Lilija Šēnberga 2002., 2003. un 2008. gadā.

ILGVARS SPILNERS (dz. 1925), Amerikas latviešu apvienības un Pasaules Brīvo latviešu apvienības priekšsēdis, (ASV)/privātarhīvs
33 glab. vienības, fonda nr. 2219. papildinājums.

Vēstules, avīžu izgriezumi, fotogrāfijas, preses apskati, protokoli, bukleti, brošūras, raksti, runas, sarakste u. c.
Aptver laikposmu no 1980. līdz 1986. gadam.
Dāvinājis Ilgvars Spilners (ASV) 2004., 2005. un 2006. gadā.

TRIMDAS LATVIEŠU DOKUMENTI
1 glab. vienība, fonda nr. 2250., 56. apraksts.
Trimdas latviešu daiļamatnieku darbu izlase no 4 kontinentiem. DVD video 85 min., autors: Visvaldis Gredzens.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 2003. gadam.
Dāvinājis Visvaldis Gredzens 2004. gadā.
4 glab. vienības, fonda nr. 2250., 57. apraksts.
Ivonne Vāre ( Vaar Yvonne, dz. 1935), gleznotāja, fotomāksliniece (Kanāda): biogrāfija, fotogrāfijas (CD formātā), Kanādas foto žurnāli (angļu un franču valodā) ar publikācijām par I. Vāres izstādēm un I. Vāres sagatavotā fotogrāfiju mape (datorizdruka).
Aptver laikposmu no 1986. līdz 2002. gadam.
Dāvinājusi Ivonne Vāre 2004. gadā.

4 glab. vienības, fonda nr. 2250., 58. apraksts.
Felikss Arnds (dz. 1910), Londonas Apkārtraksta redaktors, (Kanāda): personas dokumenti un vēstules Latvijas Valsts arhīvam. F. Arnda tēva Oskara un mātes Jūlijas (dzimušas Vanagas) personu dokumenti.
Aptver laikposmu no 1891. līdz 1998. gadam.
Dāvinājis Felikss Arnds 2005. gadā.

3 glab. vienības, fonda nr. 2250., 59. apraksts.
Pēteris Ludvigs Līzenbergs (1907–1999), skolotājs Rēgensburgas latviešu bēgļu nometnē (Vācija): skolas pārbaudījumu programmas, skolotāja Pētera Līzenberga iekārtots atzīmju žurnāls un Rēgensburgas nometnē izdotie biļeteni.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 1949. gadam.
Dāvinājusi Aina Līzenberga 2003.gadā.

15 glab. vienības, fonda nr. 2250., 60. apraksts.
Eižens Nahlupins (1908–2001), inženieris (ASV): personas dokumenti, dokumenti par viņa darbu Latvijā, Vācijā un ASV, fotogrāfijas, vēstules un sūtņa Kārļa Zariņa grāmata ar autora dāvinājuma ierakstu. E. Nahlupina vecāku un citu radinieku personu dokumenti.
Aptver laikposmu no 1901. līdz 2002. gadam.
Dāvinājusi Mudīte Sardiko 2005. gadā.

11 glab. vienības, fonda nr. 2250., 61. apraksts
Arturs Cipulis (1922 - 2006), Latviešu tautas kopības Vācijā valdes priekšsēdis: savāktie dokumenti par latviešu trimdas aktivitātēm – dziesmu svētkiem Hamburgā un Hannoverē, Latviešu biedrības Hamburgā deju kopu un dziedātājiem Valsts svētku koncertā Kaizerlauternā un Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Informācijas biroja vadītāju Jūliju Kadeli . Fotogrāfijas (arī ar skaidrojumiem) par sporta un kultūras dzīves aktivitātēm bēgļu nometnēs, PBLA sēdēm un baltiešu demonstrācijām Vīnē (1986), Ev. Luterāņu pasaules apvienības studiju centru Immerhauzenā pie Kaseles u. c. Baltijas sieviešu padomes koordinatores Margrietas Bušas vēstule A. Cipulim un izdevums par Baltijas sieviešu padomes darbību no 1947.–1962. gadam.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 2001. gadam.

1 glab. vienība, fonda nr.2250., 62. apraksts.
Leonīda Geidāna (Austrālija) atmiņas “Sirojums trimdā” un L. Geidāna vēstule LVA.
Datējums – 1998. gads.

1 glab. vienība, fonda nr. 2250.,63. apraksts.
Marijas Mukānes dāvinājums (Austrālija): 1 krāsu fotogrāfija un 16 krāsu foto negatīvi par Latviešu kultūras dienām Brisbanē, Austrālijā.
Datējums: 1993. gads.

1 glab. vienība, fonda nr. 2250., 64. apraksts.
Jāņa Muža manuskripts (ASV): Armijas ekonomiskais veikals. Rakstu krājumu savācis un sakārtojis J. Muzis.
Datējums: 1984. gads.

3 glab. vienības, fonda nr. 2250., 65. apraksts.
Andrejs Valdis Ozoliņš (dz. 1935), Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā prezidija priekšsēdis, Pasaules Brīvo latviešu apvienības valdes priekšsēdis/ privātarhīvs: Kārļa Līdaka jūrnieka braukšanas apliecība, atklātnes un kapteiņa J. E. Millera un B. Andersona vēstules.
Aptver laikposmu no 1937. līdz 1991. gadam.

2 glab. vienības, fonda nr. 2250., 66. apraksts.
Kārlis Arturs Šics (1896–1965), privātarhīvs (Austrālija): K. A. Šica, viņa sievas Teklas u. c. fotogrāfijas. K. A. Šica nekrologa kopija, meitas Astrīdas vēstules LVA un Šicu mājas celšanas izdevumu reģistrs Mazsalacā.
Aptver laikposmu no 1937. līdz 1998. gadam.

7 glab. vienības, fonda nr. 2250., 68. apraksts.
Andrejs Irbe (Gunars Irbe, dz. 1924), rakstnieks (Zviedrija): dažādi A. Irbes radošie darbi – dzejoļu krājumi, stāsti, raksti presei u. c. (arī zviedru, angļu, islandiešu val. ).
Aptver laikposmu no 1964. līdz 2001. gadam.

5 glab. vienības, fonda nr. 2250., 69. apraksts.
Guna Ķinne (dz. 1923), privātarhīvs (Austrālija): G. Ķinnes, Z. Klāsones (sen. ) un Z. Klāsones (jun. ) biogrāfiskie dokumenti, vēstules, fotogrāfijas un G. Ķinnes sarakste ar LVA par dokumentu nodošanu arhīvā.
Aptver laikposmu no 1938. līdz 1996. gadam.

1 glab. vienība, fonda nr. 2250., 71. apraksts.
Marģera Cubīna (ASV) atmiņas par Ausekļa ģimnāziju Augsburgā, Vācijā, ar autora veltījuma ierakstu LVA.
Aptver laikposmu no 2004. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Marģers Cubīns 2005. gadā.

1 glab. vienība, fonda nr.2250., 72. apraksts.
Albums par 1. ASV ražojumu izstādi Maskavā (Sokoļņiku parkā), gides Gaidas Hjūzas (Dābolas) darbību izstādes laikā Maskavā un viesošanos Latvijas PSR, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1959. līdz 1996. gadam.
Dāvinājis Valentīns T. Dābols 2005. gadā.

1 glab. vienība, fonds nr. 2250., 73. apraksts.
Arturs Langmanis (dz. 1921), grafiķis (ASV): Emīls Dārziņš, Alfrēds Kalniņš u. c. zīmējumi no Vācijas bēgļu nometņu laikiem.
Datējums:1947. gads.
Dāvinājusi Biruta Abula 2005. gadā.

3 glab. vienības, fonds nr. 2250., 74. apraksts.
Ausmas Bļodnieces atmiņas un vēstule par manuskriptu, tēva Jāņa Bīskapa (1900–1981) personas dokumenti ar A. Bļodnieces skaidrojumiem un fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1926. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Edgars Zariņš 2005. gadā.

2 glab. vienības, fonds nr. 2250., 75. apraksts.
Fricis Lorencs (1891–1987) : atmiņas par dzīvi Latvijā un bēgļu nometnēs Vācijā, meitas Dainas Jumiķis vēstule ar biogrāfiskiem datiem, F. Lorenca un ģimenes fotogrāfijas. Aptver laikposmu no 1917. līdz 2005. gadam.
Dāvinājusi Daina Jumiķis 2005. gadā.

1 glab. vienība, fonds nr. 2250., 76. apraksts.
Edgara Zariņa atmiņas par dzīvi Vācijas bēgļu nometnē. Datorizdruka ar foto ilustrācijām.
Datējums: 2005. gads.
Dāvinājis Edgars Zariņš 2005. gadā.

19 glab. vienības, fonds nr. 2250., 77. apraksts.
Latvijas armijas virsnieka Osvalda Sissas dokumenti. Osvalda Sissas un Annas Sissas personas dokumenti, sarakste, fotogrāfijas, informatīvie materiāli par kultūras un sabiedrisko dzīvi trimdā, Daugavas Vanagu apkārtraksti, ziņojumi, atskaites, materiāli par Dziesmu svētkiem Bostonā un Kanādā.
Aptver laika posmu no 1920. līdz 1990-to gadu beigām.
Dāvinājusi Anna Sissa 2006. gadā.

2 glab. vienības, fonda nr. 2250., 78. apraksts.
Ādolfs Sprūdžs (1922–2003), bibliotekārs, jurists (ASV). Ā. Sprūdža rakstu un runu izlase „Ardievas laikmetam” [1947–1989] un viņam veltīto rakstu bibliogrāfisks saraksts.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 2003. gadam.
Dāvinājusi Janīna Sprūdža 2005. gadā.

6 glab. vienības, fonds nr. 2250., 79. apraksts.
Operdziedātāja Jāņa Niedras vedeklas Ausmas Niedras (dzim. Bekmanes) dokumenti.
Ausmas Niedras biogrāfiskie dokumenti, atmiņu apraksti, ceļojuma piezīmes, sarakste, informatīvie materiāli par Dziesmu svētkiem Fišbahā, fotogrāfijas, ģimenes fotoalbums.
Aptver laika posmu no 1880. līdz 1998. gadam.
Dāvinājusi Ausma Niedra 2006. gadā.

12 glab. vienības, fonds nr.2250., 80. apraksts.
Latviešu bēgļu ceļš uz Zviedriju Valentīnai Lasmanei adresētajās vēstulēs un savāktajos atmiņu stāstos (Zviedrija): sarakste ar Oskaru Alksnīti (Krišu); Žaņa Foznova, Pētera Jansona, V. Jurjaka, Izraela Michelsona, Alfonsa Priedītes, V. Šteinmaņa atmiņu stāstījumi par bēgļu pārvešanu uz Zviedriju laikā no 1943. līdz 1946. gadam.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 1989. gadam.
Dāvinājusi Vera Kļaviņa (Zviedrija) 2004. gadā.

2 glab. vienības, fonds nr. 2250., 81. apraksts.
Prāvestam Oskaram Sakārnim Zviedrijā adresētas dažādu autoru vēstules par Zviedrijas valdības latviešu leģionāru izdošanas jautājumu Padomju Savienībai.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 1950. gadam.
Dāvinājusi Vera Kļaviņa (Zviedrija) 2004. gadā.

82. apraksts.
5 glab. vienības.
Verai Kļaviņai (Zviedrija) adresētas vēstules no ģenerāļa Rūdolfa Bangerska, draugiem Johannas, Monvīda un Oļģerta Dīķiem, Elzas un Jura Vairogiem un citiem autoriem.
Aptver laikposmu no 1944. līdz 1983. gadam.
Dāvinājusi Vera Kļaviņa (Zviedrija) 2004. gadā.

30 glab. vienības, fonds nr.2250., 83. apraksts.
Pētera Mediņa (ASV) dāvinātie dokumenti: terapeites-masieres Anitas Karlovicas un mākslinieka Kristapa Karlovica personas dokumenti, jurista Rodiona Riekstiņa personas un sakrātie dokumenti, kas satur dažāda rakstura informāciju, kā arī skatuves mākslinieku Melanijas Lences, Paulas Brīvkalnes, Ludmilas Seppes, Austras Šteinbergas-Narūnas, literātu Indras Gubiņas, Ritas Gāles, Arnolda Rasas fotoattēlus un laikraksta „Laiks” redakcijas darbinieces Zinaidas Zeltiņas personas dokumentus.
Aptver laikposmu no 1899. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Pēteris Mediņš (ASV) 2006. gadā.

1 glab. vienība, fonds nr. 2250., 84. apraksts.
Mācītājam J. Mekšam dāvinātais fotoalbums par latviešu bēgļu dzīvi Vācijas bēgļu nometnē Eslingenā un Riodežaneiro, Brazīlijā. Attēlos mācītājs Teodors Grīnbergs, mācītājs J. Mekšs, dziedātāja Elza Mekšs, diriģents Austrums Herberts Cukurs u. c.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 1954. gadam.
Dāvinājuši Zaija Kēlere un Pāvils Ieviņš 2006. gadā.

1 glab. vienība, fonds nr.2250., 85. apraksts.
Kazimirs Sigismunds Guģis (dz. 1922), Minhenes UNRRA ( United Relief and Rehabilitation Administration – Apvienoto Nāciju Palīdzības un atjaunošanas pārvalde) universitātes students (Austrālija)
K. S. Guģa personas dokumenti.
Aptver laikposmu no 1942. līdz 2006. gadam.
Dāvinājis Kazimirs Sigismunds Guģis 2006. gadā.

12 glab. vienības, fonds nr. 2250., 86. apraksts.
Dokumenti par trimdas latviešu sporta un sabiedriskām aktivitātēm: Amerikas Latviešu apvienības sporta un fiziskās audzināšanas biroja darbības pārskati, protokoli, informatīvi izdevumi, sarakste par sporta aktivitātēm. Trimdas sabiedrisko organizāciju rīkoto sporta un sabiedriskās dzīves aktivitāšu u. c. fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1936. līdz 1984. gadam.
Dāvinājis Edgars Zariņš 2006. gadā.

4 glab. vienības, fonds nr. 2250., 87. apraksts.
Kārlis Dikners (1883.–?), tirgotājs (Austrālija): K. Diknera personas apliecības, pase un īpašumu dokumenti, izsniegtās dažādu valstu uzturēšanās atļaujas un izziņas par darbu Austrālijas Civilā darba dienestā, ielūgums piedalīties karaspēka parādē Zviedrijas karaļa Gustava V viesošanās laikā.
Aptver laikposmu no 1918. līdz 1942. gadam.
Dāvinājis Sergejs Beklešovs 2006. gadā.

1 glab. vienība, fonds nr. 2250., 88. apraksts.
Viesturs Šēfers (1902–1978), prāvests (Kanāda)
V. Šēfera raksts Piedaugavas draudzes un manuskripta “Pa atmiņu takām” 1. un 2. daļa.
Aptver laikposmu no 1974. līdz 1975. gadam.

3 glab. vienības, fonds nr. 2250., 89. apraksts.
Latviešu darba vienības Transporta rotas dokumenti: rotas personāla kartītes ar fotogrāfijām un personāla fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 1964. gadam.
Dāvinājis Fricis Balodis (Vācija) 2006. gadā.

6 glab. vienības fonds nr.2250., 90. apraksts.
Dokumenti par latviešiem bēgļu nometnēs Vācijā: Ivara Haralda Bernera liecības, vecāku Harija un Elzas Berneru personu dokumenti no Latvijas un Vācijas, burtnīcas ar ieņēmumu un izdevumu pierakstiem no Lērtes bēgļu nometnes un latviešu pamatskolas Churchill fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1941. līdz 1950. gadam.
Dāvinājis Ivars Haralds Berners 2006. gadā.

12 glab. vienības, fonds nr.2250., 91. apraksts.
Marija Ūdre (1905.–?), profesore (ASV): M. Ūdres personas dokumenti, vēstules un apsveikumi, sakrātie informatīva satura dokumenti par latviešu skolotājiem trimdā, Ex libris M. Ūdre un fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1900. līdz 1994. gadam.
Dāvinājusi Biruta Zommere 2006.gadā.

7 glab. vienības, fonds nr. 2250., 92. apraksts.
Jānis Pīpe mācītājs: J. Pīpes un Mildas Pīpes personas dokumenti, vēstules no Pasaules Luterāņu federācijas, sarakste ar Jāni Jaunsudrabiņu, B. Pavasari u. c. un J. Pīpes un M. Pīpes ģimenes fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1953. līdz 1983. gadam.

6 glab. vienības, fonda nr. 2250., 93. apraksts.
Daugavas Vanagu Latviešu teātra izrāžu programmas un ziņas par teātri Minesotas universitātes Imigrācijas vēstures pētniecības centrā, bukleti, laikrakstu izgriezumi par M. Skutāns- Netz piedalīšanos izstādēs un sabiedrisko darbību, Minesotas universitātes Imigrācijas vēstures pētniecības centra informācijas lapas, izdrukas ar ziņām par tur esošajiem Amerikas latviešu dokumentiem, M. Skutāns- Netz fotogrāfijas, fotogrāfijas no Daugavas Vanagu Latviešu teātra izrādēm.
Aptver laikposmu no 1958. līdz 2006. gadam.
Dāvinājusi Marija Skutāns- Netz (ASV) 2006. gadā.

12 glab. vienības, fonds nr. 2250., 94. apraksts.
Vilis Māsēns (1902–1964), diplomāts: V. Māsēna personas dokumenti, diplomi, apbalvojumi, atzinības raksti, runu kopijas Apspiesto Eiropas nāciju asamblejas sēdēs, sarakste ar Starptautiskās cilvēktiesību līgas vadītāju, Latvijas Ārlietu ministriju, Latvijas Valsts arhīvu u. c., fotogrāfijas, V. Māsēnam veltītie piemiņas raksti u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1920. līdz 2007. gadam.
Dāvinājusi Liliana Māsēns (Austrija) 2007. gadā.

6 glab. vienības, fonds nr.2250., 95. apraksts.
Velta Skujiņa (1921–2006), dziedātāja (Austrālija): koncertu programmas, piemiņas raksti, V. Skujiņas sarakste ar Arvīdu Žilinski u. c. un fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1962. līdz 2007. gadam.
Dāvinājis Arnis Skujiņš (Austrālija) 2007. gadā.

3 glab. vienības, fonds nr. 2250., 96. apraksts.
Paulis Raimonds Dermanis (dz. 1932), arhitekts (ASV)
P. R. Dermaņa dienasgrāmatas.
Aptver laikposmu no 1942. līdz 1945. gadam.
Dāvinājis Paulis Dermanis (ASV) 2008. gadā.

274 glab. vienības, fonda nr. 2250., 97. apraksts.
Oskars Baltputnis (dz. 1921), Daugavas Vanagu darbinieks (Vācija): sarakste ar Amerikas Latviešu apvienības goda priekšsēdētāju A. Bērziņu par pretpadomju literatūras izplatīšanu uz krievu kuģiem Hamburgā, kā arī O. Baltputņa kā Pirmo Eiropas dziesmu svētku rīcības komitejas locekļa sarakste saistībā ar svētku organizēšanu.
Latviešu Centrālās komitejas un Latviešu komitejas Pinebergā dokumenti: sarakste, dažādu sēžu protokoli u. tml., kā arī Politiski represēto Latvijas brīvības cīnītāju apvienības un Latvijas vēstures izpētes darba grupas Ziemeļblāzma dokumenti: rezolūcijas, iesniegumi u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1960. līdz 1995. gadam.
Dāvinājis O. Baltputnis (Vācija) 2008. gadā.

23 glab. vienības, fonda nr. 2250., 98. apraksts.
Artūrs Fricis Barons (1901-?), inženieris, mežkopis (ASV): A. F. Barona un viņa sievas Ludmillas (dzim. Akmens) Baronas personu dokumenti un dienasgrāmatas. Dienesta un saimniecisko darījumu dokumenti: Meža departamenta izsniegtās dienesta apliecības, dienesta gaitas apraksts, apgādes grāmatiņa, obligācijas u. c. Jura Cilņa sarakste ar Māri Branci, vēstules A. F. Baronam, Mērbekas nometnes fotogrāfijas u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1922. līdz 2008. gadam.
Dāvinājis Juris Cilnis (ASV) 2008. gadā.

27 glab. vienības, fonda nr. 2250., 99. apraksts.
Arvīds Dravnieks (Dravenieks) (1904–1977), skolu darbinieks (ASV):
A. Dravnieka personas dokumenti, rakstu manuskripti ar labojumiem un piezīmēm, raksti, kritikas un recenzijas dažādiem laikrakstiem, sarakste, vēstules, fotogrāfijas u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1925. līdz 1980. gadam.

1 glab. vienība, fonda nr.2250., 100. apraksts.
VULFS Sternins (dz. 1927), inženieris (Kanāda): V. Sternina sarakste ar Bruno Kalniņu un Vili Zaļkalnu par 1978. gada Sociālistiskās Internacionāles kongresu Vankūverā.
Aptver laikposmu no 1978. līdz 1981. gadam.

7 glab. vienības, fonda nr. 2250., 101. apraksts.
Alfreda Bērziņa (1899–1977), sabiedrisko lietu ministra, publicista (ASV) dokumenti: atmiņu pieraksti, personas dokumenti, sarakste ar sūtni Kārli Zariņu, profesoriem Edgaru Andersonu, Arnoldu Spekki, literātu Pēteri Aigaru, Daugavas Vanagu organizācijas pārstāvjiem Vili Janumu un Vili Hāzneru, reliģiju vēsturnieku Haraldu Biezo sabiedriski politiskos jautājumos. Žurnālista Valdemāra Kreicberga un Kiras Adams-Kreicbergas sarakste ar žurnāla “Treji Vārti” izdevniecību par Alfredam Bērziņam veltīto publicēto materiālu. Alfreda Bērziņa personas foto un kopā ar Kārli Ulmani.
Aptver laikposmu no 1928. līdz 1983. gadam.
Dāvinājusi Vera Siliņa (ASV) 2008. gadā.

8 glab. vienības, fonda nr. 2250., 102. apraksts.
Jurista Nikolaja Siliņa (1912–2007), viņa tēva Jāņa Siliņa , sievu Līvijas Siliņas (dz. Adams) un Veras Siliņas (dz. Zēberga) personas dokumenti (ASV). Veras Siliņas atmiņu pieraksti par Zēbergu un Siliņu ģimenēm, Rīgas Franču liceja absolventu foto albūms.
Aptver laikposmu no 1927. līdz 2005. gadam.
Dāvinājusi Vera Siliņa (ASV) 2008. gadā.

2 glab. vienības, fonda nr.2250., 103. apraksts.
Valdemāra Kreicberga (1912–1995), žurnālista, diplomāta (ASV) personas dokumenti un viņa sagatavotais pārskats par Alfreda Bērziņa dzīvi un darbu.
Aptver laikposmu no 1940. līdz 1994. gadam.
Dāvinājusi Vera Siliņa (ASV) 2008. gadā.

Kārlis Zariņš (1879–1963), Latvijas sūtnis Lielbritānijā, ārkārtējo pilnvaru nesējs, Marie Anna Zariņa (1927–2004), sabiedriskā darbiniece (Lielbritānija)
112 glab. vienība, fonda nr. 2263, papildinājums.
Biogrāfiskie dokumenti, Zariņu ģimenes personas dokumenti, sarakste, fotomateriāli, sakrātie dokumenti par Latvijas vēsturi, latviešu kultūras un mākslas jautājumiem. K. Zariņa radošie dokumenti, M. A. Zariņas dienesta un sabiedriskās darbības dokumenti.
Aptver laikposmu no 1919. līdz 2000. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa– Smith (Lielbritānija) 2005. un 2006. gadā.

SKAIDRĪTE SODUMA (1921–1999), māksliniece, (ASV)
62 glab. vienības, fonda nr. 2273.
Radošā darba dokumenti, savāktie dokumenti, biogrāfiskie dokumenti, sarakste, fotodokumenti.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 1984. gadam.
Dāvinājis Dzintars Sodums (ASV) 2004. gadā.

ALEKSANDRS ALUNĀNS (1913–2001), rotkalis,
IRĒNE ALUNĀNE (ZALĀNE) (1914–2000), pedagoģe,
PĒTERIS ALUNĀNS (1947), fotogrāfs/ģimenes fonds (ASV)
100 glab. vienības, fonda nr. 2289.
Aleksandra Alunāna radošā darba dokumenti (rotu skices), biogrāfiskie dokumenti, sarakste, dokumenti par sabiedrisko darbību Garezerā, ciemā “Latvija”, Alunānu ģimenes dokumenti.
Irēnes Alunānes (Zalānes) radošā darba dokumenti (dzejoļi, manuskripti,), pedagoģiskā un sabiedriskā darba dokumenti (Vācijā un ASV organizēto un vadīto skolu pasākumu programmas, metodiskie materiāli, lasīto lekciju materiāli, publikācijas presē), dokumenti par augstākās izglītības iegūšanu ASV, biogrāfiskie dokumenti un sarakste, Zalānu ģimenes dokumenti.
Fotogrāfijas: Pētera Alunāna A. Alunāna darināto rotu fotogrāfijas, Alunānu un Zalānu ģimeņu fotogrāfijas, kas atspoguļo latviešu dzīvi Vācijā, nometnēs un pēc ieceļošanas ASV no trimdas sākuma gadiem.
Aptver laikposmu no 1920. līdz 2004. gadam.
Dāvinājis Pēteris Alunāns (ASV) 2005. gadā.

MAKSIS ČŪLĪTIS (Mārtiņš Derums) (dz. 1911), žurnālists, (Kanāda)
48 glab. vienības, fonda nr. 2297. papildinājums.
Dāvinājis Jānis Mežaks (Kanāda) 2005. un 2006. gadā.

BRUNO LOGINS (dz. 1921), sabiedriskais darbinieks, Kanādas Latviešu katoļu apvienības valdes priekšsēdis (Kanāda)
138 glab. vienības, fonda nr. 2298. papildinājums.
Dokumenti par Bruno Loginu un viņa līdzdalību dažādos pasākumos, vēstules, apsveikumi, dokumenti par latviešu reliģisko un sabiedrisko darbību Kanādā un Latvijā, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1948. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Bruno Logins (Kanāda) 2004. un 2005. gadā.

ARTŪRS TĀLIVALDIS RUBENIS (dz. 1927), dramaturgs, sabiedriskais darbinieks (ASV)
32 glab. vienības, fonda nr. 2302. papildinājums.
Artūra Rubeņa personas dokumenti, izdošanai sagatavoto lugu manuskripti, teorētiskie darbi par skatuves mākslu un dramaturģiju, ilustratīvie materiāli, tulkojumi dažādu teorētiķu darbiem par režiju, dramaturģiju, aktiera mākslu, atmiņas un piezīmes par viesošanos Latvijā, Dziesmu svētkiem Toronto un Klīvlandē, Amerikas Latviešu Apvienības skolotāju semināru Klīvlandē.
Aptver laika posmu no 1923. līdz 2002. gadam.
Saņemts no Artūra Tālivalža Rubeņa (ASV) 2005. gadā.

DAUGAVAS VANAGU FONDA LATVIEŠU KULTŪRAS VĒRTĪBU KRĀTUVES STRAUMĒNI” arhīvs (Lielbritānija)
281 glab. vienība, fonda nr. 2303.

1. apraksts.
FRICIS ĀBELE (1909–1991), literāts: F. Ābeles manuskripti, piezīmes par literāro darbu, radošam darbam sakrātie materiāli, dienasgrāmata, sarakste.
Aptver laikposmu no 1941. līdz 1993. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

2. apraksts.
KĀRLIS BRIEDIS (1892–1986), mācītājs : K. Brieža sprediķu teksti, rakstu publikācijas, piezīmes.
Aptver laikposmu no 1941. līdz 1972. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

3. apraksts.
HARIJS ALBERTS LASMANIS (dz. 1921. ), stūrmanis: H. Lasmaņa biogrāfiskie dokumenti, personīgās un fotogrāfijas no jūras braucieniem.
Aptver laikposmu no 1924. līdz 1970. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

4. apraksts.
EDUARDS LĪCIS (1884–1987), žurnālists, sabiedriskais darbinieks: E. Līča personas un biogrāfiskie dokumenti, sarakste, radošās un sabiedriskās darbības dokumenti.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 1986. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

5. apraksts.
MARIJA ĶEŅĢE (1905–1994),
mājturībniece, sabiedriskā darbiniece: Mirdzas Ķeņģes personas dokumenti.
Savāktais materiāls grāmatai Kaucmindes Mājturības Seminārs un Latvijas Mājturības Institūts, sarakste ar Mājturības Semināra absolventiem, ar Inesi Auziņu- Smith .
Daugavas Vanagu Fonda vanadžu nozares, ASV, Kanādas, Austrālijas, Rietumvācijas, Zviedrijas Vanadžu kopu dokumenti.
Fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1923. līdz 1994. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

6. apraksts.
KĀRLIS SILIŅŠ (1915–1998), mākslinieks, mācītājs; ELVĪRA BLŪMENFELDE-SILIŅA (1907–1991), mācītāja: K. Siliņa un E. Blūmenfeldes-Siliņas biogrāfijas, autobiogrāfijas, apliecības, ordināciju dokumenti, mācību materiāli, mācītāja dienesta dokumenti, sprediķu teksti, sarakste, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1947. līdz 1998. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

7. apraksts.
RINGOLDS MUŽIKS (1914–2000), mācītājs: R. Mužika rakstītie referāti un raksti ar baznīcas darbību saistītiem jautājumiem, kristīšanas un apbedīšanas paziņojumi, baznīcas darbības apskati u. c. dokumenti. R. Mužika biogrāfija, izglītību apliecinoši sertifikāti, kristīšanas paziņojums, vizītkartes un pateicības raksts R. Mužikam par 25 nokalpotajiem gadiem Luterāņu Baznīcā. R. Mužika sarakste ar Latviešu evaņģēliski luterisko Baznīcu – baznīcas pārvaldi un citiem mācītājiem. Sarakste ar vācu un angļu baznīcu pārstāvjiem sadarbību starp luterāņu un anglikāņu baznīcām. Sarakstē iekļauti arī R. Mužikam adresēti apsveikumi un ielūgumi uz dažādiem ar baznīcas darbību saistītiem pasākumiem.
Aptver laikposmu no 1945līdz 1994. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

8., 9. apraksts.
ANTONIJS GRĀMATIŅŠ (1891–1969), Latvijas armijas pulkvedis, Pareizticīgās baznīcas prāvests: radošās darbības dokumenti – rakstu manuskripti, kuros apskatīta Pirmā pasaules kara tēma Latvijā. A. Grāmatiņa sarakste ar laikrakstu redaktoriem un Daugavas Vanagu organizācijas pārstāvjiem saistībā ar viņa publikācijām un rakstiem presē.
Foto negatīvi: Latvijas armijas vadības grupas foto un Oskara Kalpaka vēstule
A. Grāmatiņam. Sakrātos dokumentus veido Pirmā pasaules kara dalībnieka atmiņas, publikācijas u. c. dokumenti par militāra rakstura tēmu.
Aptver laikposmu no 20.gs. 20 gadiem līdz 1970. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

10. apraksts.
IGORS NIKOLAJS KŪSIKS (dz. 1923. ), novadpētnieks: I. Kūsika īpašumtiesību atgūšanas procesā radušies dokumenti: sarakste ar Latvijas Valsts pārvaldes institūcijām un privātpersonām, dažādi iesniegumi pilnvaras u. c. dokumenti. Sakrātie dokumenti par Jēkabpili – 1941. -1943. gada Jēkabpils Valsts ģimnāzijas absolventu saraksti, barona K. B. Korfa biogrāfiskie dokumenti, kā arī sarakste ar Lielbritānijas un Austrālijas iestādēm, palīdzot tuviniekiem I. Špungina meklējumos. E. Zobena uzņemtās Jēkabpils namu un iedzīvotāju fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1989. līdz 1999. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

11. apraksts.
DOKUMENTI PAR LATVIJAS EVANĢĒLISKI LUTERISKO BAZNĪCU TRIMDĀ RIETUMEIROPĀ: dokumenti par Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas darbību ārpus Latvijas: Baznīcas Satversmes dokumenti un to projekti, mācītāju personas dokumenti: CV, biogrāfijas u. c. dokumenti, Pārvaldes un administrācijas dokumenti. Dokumenti par Latviešu evaņģēliski luteriskās Baznīcas sadarbību ar starptautisko Luterāņu baznīcu un Anglikāņu baznīcu. Mācītāju sanāksmju, konferenču, sinodes sēžu un virsvaldes protokoli.
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītāju sprediķi, kas paredzēti Trans World radio raidījumam latviešu valodā un draudžu dievkalpojumiem.
Saraksti veido gan mācītāju savstarpējās vēstules, gan sarakste ar baznīcas pārvaldi, virsvaldi u. tml. Piemēram, Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas trimdā Lielbritānijas pārvaldes priekšnieka prāvesta E. Berga sarakste ar latviešu un ārzemju mācītājiem, Latvijas sūtni Lielbritānijā Kārli Zariņu u. c. Mācītāju savstarpējā sarakste reliģiskos jautājumos,

A. Celma, J. Jurģa ordinācijas jautājumi un sarakste saistībā ar J. Gaiļa un R. Šlokenberga pārkāpumiem baznīcas darbā. Arhibīskapu Teodora Grīnberga. Kārļa Kundziņa un Arnolda Lūša sarakste ar Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājiem.
Informatīvi dokumenti par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu trimdā: iespieddarbi; dievkalpojumu lapiņas, dokumenti par starptautisko sadarbību.
Aptver laikposmu no 1928. līdz 2000. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2002. gadā.

MARISS VĒTRA (Morics Blumbergs) (1901 – 1965), operdziedātājs, rakstnieks, (Kanāda)
23 glab. vienības, fonda nr. 2315. papildinājums.
M. Vētras raksti, referāti un esejas par operu, māksliniekiem, M. Vētras sarakste ar dažādu organizāciju pārstāvjiem mūzikas un sabiedriskās darbības jautājumos u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1986. līdz 2001. gadam.
Dāvinājusi Inta Purva (Kanāda) 2005. un 2006. gadā.

RIHARDS KRAULIS (1916–2001), rakstnieks (Austrālija)
34 glab. vienības, fonda nr. 2320.
Radošās darbības dokumenti: rakstu manuskripti, kas publicēti dažādos latviešu un citu valstu laikrakstos.
Biogrāfiskie dokumenti: R. Krauļa – Vācijas bēgļa pase, studenta apliecība Latvijas Universitātē, Jūrniecības departamenta dienesta apliecība u. c. Fotodokumenti, kas galvenokārt saistīti ar R. Krauļa dzīves pēdējiem gadiem. Sarakste ar dažādām privātpersonām un trimdas latviešu organizācijām.
Aptver laikposmu no 1942. līdz 2002. gadam.
Dāvinājusi Ērika Kraulis (Austrālija) 2002. gadā.

 

GUNĀRS PRIEDNIEKS (Vidzemnieks) (dz. 1925), publicists, (Lielbritānija)
6 glab. vienības, fonda nr. 2321. papildinājums.
G. Priednieka sagatavotie žurnāli par notikumiem Latvijā un pasaulē, atmiņas, manuskripti.
Aptver laikposmu no 1979. līdz 1992. gadam.
Dāvinājis Gunārs Priednieks (Lielbritānija) 2005. gadā.

 

ALFRĒDS JĀNIS BĒRZIŅŠ (dz. 1920), sabiedriskais darbinieks, Daugavas Vanagu organizācijas ģenerālsekretārs, (Vācija)
74 glab. vienības, fonda nr. 2322. turpinājums.
Sarakste, fotomateriāli, savāktie materiāli, Daugavas Vanagu Vācijas valdes dokumentu sējumi, Daugavas Vanagu un Pasaules Brīvo latviešu apvienības rīkoto kultūras pasākumu dokumenti u. c.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Alfrēds Jānis Bērziņš (Vācija) 2002., 2004. un 2005. gadā.

 

LATVIEŠU IECEĻOTĀJI ASV 1948.–1952. gadā/Jāņa Laupmaņa dokumentu kolekcija (ASV)
45 glab. vienības, fonda nr. 2333.
Dažādu personu dokumenti (vēstules, biogrāfijas, fotogrāfijas u. c. ).
Aptver laikposmu no 1918. līdz 1952. gadam.
Dāvinājusi Daira Skriblis (ASV).

 

LATVIJAS TAUTAS KOPĪBAS VĀCIJĀ ARHĪVS
(“MINSTERES ARHĪVS”)
414 glab. vienības, fonda nr. 2335.
Latvijas Nacionālās komitejas tiesību dekrēti, darbības noteikumi, rīkojumi, sēžu protokoli.
Latviešu Nacionālās padomes dibināšanas dokumenti, delegātu pilnsapulču un prezidija sēžu protokoli, pārskati par prezidija darbību.
Latviešu Centrālās padomes un Latviešu Centrālās Padomes Vācijā dokumenti: statūti, noteikumi par vēlēšanām, sarakste par sesiju darbu, ziņojumi un protokoli.
Latviešu Centrālās komitejas un Latviešu Centrālās komitejas Vācijā dokumenti: sarakste ar starptautiskajām bēgļu organizācijām UNRRA ( United Relief and Rehabilitation Administration – Apvienoto Nāciju Palīdzības un atjaunošanas pārvalde) un IRO ( Internationmal Refugee Organisation – Starptautiskā bēgļu aprūpes organizācija) , nozaru un komiteju pārstāvjiem.
Latviešu Centrālas komitejas Juridiskās nozares dokumenti: normatīvie akti, sarakste bēgļu tiesību un palīdzības jautājumos, izskatāmo lietu dokumenti.
Latviešu Centrālas komitejas Izglītības nozares apgabalu komiteju un Latviešu Centrālās Padomes Vācijā izglītības iestāžu dokumenti: nozares vadības akceptētās skolu mācību programmas, sarakste ar skolu inspektoriem, apkārtraksti latviešu skolu Vācijā vadītājiem. Dažādu Vācijas reģionu (apgabalu) latviešu izglītības iestāžu dokumenti: tautskolu un ģimnāziju saraksti, pārskati par mācību darbu, telpām un skolēnu veselības stāvokli, apliecības par pilna kursa beigšanu, pedagogu padomes sēžu protokoli u. c.
Latviešu Centrālās komitejas Kultūras nozares un ar kultūru saistītie dokumenti: pārskats par Latvijas kultūru pirms Otrā pasaules kara, informatīva rakstura dokumenti par kultūras pasākumu norisēm latviešu bēgļu nometnēs, dziesmu dienu un dziesmu svētku rīkotāju komiteju sēžu protokoli un sarakste.
Latviešu Centrālās komitejas labklājības nozares un sociālā darba dokumenti: nozarei adresētas vēstules bērnu adopcijas jautājumā un apgādē, kā arī par bēgļu sociāliem jautājumiem.
Fotodokumenti satur ilustratīvu informāciju par sabiedrisko un politisko organizāciju darbību, politiska rakstura aktivitātēm, izglītības un skolu darbu, kā arī par sadzīvi bēgļu nometnēs un pastāvīgās mītņu zemēs.
Aptver laikposmu no 1918. līdz 1991. gadam (pārsvarā 1945–1952).
Saņemts no Latviešu Tautas kopības Vācijā valdes priekšsēža Artura Cipuļa 2002. gadā.

 

AUSTRA MARTINSONE (1904–1999) skolotāja, sabiedriskā darbiniece, (Kanāda)
11 glab. vienības, fonda nr. 2386.
Dāvinājis Jānis Mežaks (Kanāda) 2008. gadā.

 

VERNERS CINIS (dz. 1927), sabiedriskais darbinieks (Kanāda)
15 glab. vienības, fonda nr. 2394.
Dāvinājis Verners Cinis (Kanāda) 2006. gadā.

 

LATVIEŠU CENTRĀLĀS KOMITEJAS BĒGĻU DZĪVES ARHĪVS/
Hūvera institūta (ASV) arhīva kolekcija mikrofilmās
199 mikrofilmu vienības, fonda nr. 2395.
Materiāli par latviešu karavīriem gūstekņu nometnē Pūtlosā (Vācija), un par notikumiem Latvijā padomju un nacistu okupācijas laikā (1941–1945).
Latviešu bēgļu nometnes Vācijā: pārvietoto personu un no Pūtlosas nometnes atbrīvoto bijušo Latvijas iedzīvotāju saraksts, kas izmantots radinieku meklēšanai bēgļu nometnēs Vācijā.
Dokumenti par Ķīles un Rendsburgas latviešu ģimnāzijām.
Nometņu periodika un citi trimdas izdevumi.
Demogrāfiska rakstura informācija par Latvijas iedzīvotājiem pirmās padomju okupācijas laikā (1940–1941).
Latvijas pārvietoto personu un karagūstekņu (galvenokārt Vācijas nometnēs) reģistrs (1945–1946).
Foto albūmi par no Latvijas pārvietoto personu ( displaced persons ) dzīvi Vācijas nometnēs (1947–1948). Latvijas pārvietoto personu nometņu un kopienu tiesu dokumenti (1945–1948);
Latvijas valsts statistikas nodaļas publikācijas (1924–1940).
Latvijas valdības un militārpersonu pavēles (1919–1940).
Pavēles, ziņojumi un citi oficiāli dokumenti par Latvijas policiju un militārajām vienībām (1941–1945).
Latvijas Centrālās komitejas Vācijā dokumenti (1945–1947).
Latvijas Nacionālās komitejas Vācijā dokumenti (1944–1946).
Ziņojumi par cietušajiem un dokumenti par Latvijas policistiem un karavīriem Otrajā pasaules karā (1942–1944).
Latviešu Centrālās padomes Vācijā dokumenti – sanāksmju protokoli (1945–1948).
Latviešu pārstāvniecības Detmoldā dokumenti (1945–1948).
Jāņa Zvaigznes skaņdarbu notis (1944).
Latvijas policijas dokumenti (1944–1945).
Aptver laikposmu no 1919. līdz 1949. gadam.
Saņemts no Hūvera institūta (ASV) 2003. gadā.

STAŅISLAVS BORBALS (1907–2000), arhitekts (ASV)
12 glab. vienības, fonda nr. 2397.
Radošās darbības dokumenti: akadēmiskās runas teksts par Brīvības pieminekli papildināts ar Brīvības pieminekļa skicēm, Tobago ainavas un portretu skices, kā arī piezīmes un manuskripti, kuri aptver viņa dzīves un daiļrades radošo pusi. Sarakste ar Edgaru Andersonu, Astru Mooru u. c. Sakrātie dokumenti par Tobago vēsturi un reliģisko draudžu darbību, avīžu izgriezumi un organizatoriska rakstura dokumenti par latviešu salidojumiem Tobago.
Aptver laikposmu no 1978. līdz 2001. gadam.
Dāvinājusi Astra Moora 2003. gadā.

JĀNIS FRIŠVALDS (1923–2009), Daugavas Vanagu organizācijas priekšnieks, Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis (Lielbritānija)
103 glab. vienības, fonda nr. 2403.
Sarakste ar DV biedriem, citu organizāciju, pārstāvjiem un privātpersonām. DV CV prezidija sēžu protokoli. J. Frišvalda sastādīti ziņojumi, nekrologi, recenzijas, kā arī dažādi raksti par DV organizācijas darbību, tās biedriem u. c. trimdas pārstāvjiem.
fotodokumenti par DV organizācijas biedru dalību dažādos pasākumos un savstarpējo sadarbību.
Aptver laikposmu no 1966. līdz 2001. gadam.
Dāvinājis Jānis Frišvalds (Lielbritānija) 2003. un 2006. gadā.

 

LATVIEŠU LEĢIONĀRU PASES/ Daugavas Vanagu kolekcija (Lielbritānija)
25000 glab. vienības, fonda nr. 2416.
Dāvinājusi Daugavas Vanagu organizācija 2003. gadā.

 

ANŠLAVS EGLĪTIS (1906–1993), rakstnieks, gleznotājs; VERONIKA JANELSIŅA (1910–2001), gleznotāja, rakstniece (ASV)/ ģimenes fonds
92 glab. vienības, fonda nr. 2422.
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas biogrāfiskie dokumenti. Anšlava Eglīša sarakste ar dažādām radošām personībām trimdā Jāni Grīnu, Annu Dārziņu,
Volfgangu Dārziņu, Margaritu Kovaļevsku, Zinaīdu Lazdu, Elzu Ķezberi, Knutu Lesiņu. Kārli Neili, Jāni Siliņu u. c., ar izdevniecībām, sabiedriskām, radošām u. c. organizācijām, ar radiem, draugiem un talantu pielūdzējiem. Veronikas Janelsiņas radošās darbības dokumenti: gleznas, skices, ilustrācijas, figurālas kompozīcijas.
Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1933. līdz 1993. gadam.
Dāvinājis Gvido Augusts (ASV) 2005. gadā.

 

EDGARS DUNSDORFS (1904–2002), tautsaimnieks, vēsturnieks (Austrālija)
63582 glab. vienības, fonda nr. 2423.
Biogrāfiskie dokumenti: E. Dunsdorfa biogrāfijas, diplomi, apliecības, dienasgrāmatas, piezīmju burtnīcas. E. Dunsdorfa sarakste (ar pielikumiem).
E. Dunsdorfa lekciju materiāli Melburnas universitātē un dažādi Melburnas universitātes dokumenti. E. Dunsdorfa manuskripti, zinātniskajam darbam savāktie materiāli, dažādas personu, vietu, notikumu, tematiskās kartotēkas.
Sakrātie dokumenti: zinātnisko rakstu krājuma Archīvs materiāli (manuskripti, sarakste, kartotēkas kartiņas, ilustratīvais materiāls), Melburnas Latviešu biedrības un bibliotēkas dokumenti, dažādu organizāciju dokumenti, materiāli par trimdas latviešu kultūras dzīvi (teātris, kori u. c. ), aptauju materiāli, materiāli par latviešiem Austrālijā. Lilijas Dunsdorfas dokumenti: biogrāfija, sarakste, sabiedriskās darbības dokumenti.
Mikrofilmas, diapozitīvi: dažādi Latvijas vēstures materiāli.
Aptver laikposmu no 1921. līdz 2004. gadam.
Dāvinājusi Lilija Dunsdorfa (Austrālija) 2005. gadā.

 

LATVIEŠU JAUNATNES LATVISKĀS IZGLĪTĪBAS KUSTĪBA DIVIREIZDIVI (2x2), (ASV)
30 glab. vienības, fonda nr. 2435.
Aptver laikposmu no 1964. līdz 1974. gadam.
Dāvinājis Ģirts Kaugars (ASV) 2005. gadā.

 

LATVIEŠU STUDENTU CENTRĀLĀ SAVIENĪBA (Vācija)
18 glab. vienības, fonda nr. 2442.
Statūti, kongresu, prezidija un revīzijas komisijas sēžu protokoli, prezidija apkārtraksti, Kultūras referentūras darbības noteikumi, protokoli, sarakste u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 1951. gadam.
Dāvinājis Jānis A. Kaža (ASV) 2005. gadā.

 

VARIMANTS PLŪDONS (dz. 1928), Daugavas Vanagu priekšnieks un Daugavas Vanagu Centrālās valdes priekšsēdis (Kanāda)
80 glab. vienības, fonda nr. 2447.
Aptver laikposmu no 1977. līdz 1996. gadam.
Dāvinājis Varimants Plūdons (Kanāda) 2004. un 2005. gadā.

 

MINEAPOLES LATVIEŠU EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS KRISTUS DRAUDZE (ASV)/ mikrofilmas
3 glab. vienības, fonda nr. 2450.
Raksti avīzē Vēstis, protokoli, gada pārskati, dažādu aktivitāšu projekti u. c. – mikrofilmas.
Aptver laikposmu no 1972. līdz 2002. gadam.
Dāvinājis Jānis Robiņš (ASV) 2004. gadā.

 

PĒTERIS VASARIŅŠ (1924–1996), sabiedriskais darbinieks (Kanāda)
60 glab. vienības, fonda nr. 2451.
P. Vasariņa rakstu, runu manuskripti, piezīmes, materiāli par sabiedrisko darbību.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 1990. gadam.
Dāvinājis Pāvils Vasariņš (Kanāda) 2004. gadā.

 

PASAULES BRĪVO LATVIEŠU APVIENĪBAS SABIEDRISKO ZINĀTŅU INSTITŪTS (Vācija)
24 glab. vienības, fonda nr. 2452.
Aptver laikposmu no 1970. līdz 1990. gadam.
Dāvinājusi Linda Kovaļevska 2004. gadā.

 

VISKONSINAS VECLATVIEŠU KOLONIJAS ORGANIZĀCIJAS/ mikrofilma (ASV)
1 glab. vienība, fonda nr. 2453.
Aptver laikposmu no 1900. līdz 1982. gadam.
Dāvinājis Andris Straumanis (ASV) 2006. gadā.

 

SIRAKŪZAS UN APKĀRTNES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ASV)
25 glab. vienības, fonda nr. 2455.
Sirakūzas un apkārtnes latviešu biedrības valdes sēžu protokoli, apkārtraksti, sarakste, informatīvie materiāli, dažādu sabiedrisko pasākumu, izrāžu, izstāžu, un koncertu programmas, “Sirakūzu Vēstis” izdevumi no 1973. līdz 2000. gadam.
Aptver laika posmu no 1950. līdz 2000. gadam.
Saņemts no “Sirakūzu Vēstis” galvenās redaktores Ainas Sanderes (ASV) 2003. gadā.

 

LAIMOŅA ZARIŅA (1915–2003) dokumentu kolekcija “AMERIKAS LATVIEŠU TEĀTRIS” (ASV)
9 glab. vienības, fonda nr. 2456.
Fotoalbumi ar skatiem no dažādām izrādēm, viesturnejām, izbraukumu
sadzīves ainām, izrāžu programmas, recenziju publikācijas, viesturneju maršrutu grafisks attēlojums.
Aptver laika posmu no 1970. līdz 1980-to gadu beigām.
Saņemts no Laimoņa Zariņa atraitnes Olgas Zariņas (ASV) 2004. gadā.

 

ANDREJS ARNOLDS SPĀRNIŅŠ (1918–2001), sabiedriskais darbinieks (ASV)
120 glab. vienības, fonda nr. 2457.
Aptver laikposmu no 1965. līdz 1980. gadam.
Dāvinājusi Velta Spārniņš (ASV).

 

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU KULTŪRAS DIENAS/ dokumenti (Austrālija)
80 glab. vienības, fonda nr. 2458.
Materiāli, kas dokumentē Austrālijas latviešu Kultūras dienu rīkošanu un norisi: protokoli, apkārtraksti, finanšu dokumenti, sarakste u. c.
Dāvinājusi Selga Silkalns (ASV) 2006. gadā.

 

DAUGAVAS VANAGU KANĀDAS VALDE (Kanāda)
130 glab. vienības, fonda nr. 2459.
Daugavas Vanagu Kanādas valdes, kopsapulču protokoli, sarakste, ziņojumi, apkārtraksti, finanšu dokumenti u. c.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 1997. gadam.
Dāvinājis Arvīds Kalupnieks (Kanāda) 2006. gadā, Juris Eglītis (Kanāda) 2007. gadā un Bruno Logins (KANĀDA) 2008. gadā.

 

EIROPAS LATVIEŠU JAUNATNES APVIENĪBA (Zviedrija)
281 glab. vienības, fonda nr. 2460.
Eiropas latviešu jaunatnes apvienības pamatdarbības dokumenti, finanšu dokumenti, sarakste ar dažādām amatpersonām un organizācijām, dokumenti par Eiropas latviešu jaunatnes apvienības rīkotiem kultūras, izglītības un politiska rakstura pasākumiem, dokumenti par Eiropas latviešu jaunatnes apvienības Informācijas redakcijas darbību, Eiropas latviešu jaunatnes apvienības informatīvie izdevumi, dokumenti par sadarbību ar citām latviešu pārstāvniecībām trimdā, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1954. līdz 1987. gadam.
Dāvinājis Kārlis Kangeris (Zviedrija) 2004. un 2005. gadā.

 

LUDVIGS OSVALDS REITERS (1910–2001), sabiedriskais darbinieks (ASV)
40 glab. vienības, fonda nr. 2461.
Dāvinājusi Austra Reitere (ASV) 2008. gadā.

 

AUSTRĀLIJAS LATVIEŠU CENTRĀLAIS ARHĪVS (Austrālija)
270 glab. vienības, fonda nr. 2462
Austrālijas latviešu centrālā arhīva dokumenti.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 1990. gadam.
Dāvinājis Alis Eke (Austrālija) 2005. gadā.

 

VALDEMĀRS DULMANIS (1908–1989), žurnālists, sabiedriskais darbinieks (Austrālija)
10 glab. vienības, fonda nr. 2464.
Sarakste ar laikrakstu redakcijām, runu un publikāciju melnraksti, Austrālijas latviešu skolu vēstures komisijas materiāli, dažādu sarīkojumu programmas, Mārtiņa Zīverta lugas “Āksts” izdevums ar autora parakstu.
Aptver laika posmu no 1950. līdz 1988. gadam.
Dāvinājusi Valdemāra Dulmaņa meita Ausma Mirovica (Austrālija) 2004. gadā.

 

DAINIS RUDZĪTIS (dz. 1921), sabiedriskais darbinieks; SIGURDS RUDZĪTIS (1915–1985), sabiedriskais darbinieks/arhīvs (ASV)
40 glab. vienības, fonda nr. 2465.
D. Rudzīša un S. Rudzīša sabiedriskās darbības dokumenti, sarakste, manuskripti, Detroitas Latviešu apvienības dokumenti, Osvalda Budberga arhīvs u. c.
Aptver laikposmu no 1920. līdz 1980. gadam.
Dāvinājis Dainis Rudzītis (ASV) 2005. gadā.

 

ROLFS EKMANIS (dz. 1929), literatūrzinātnieks, žurnāla “Jaunā Gaita” galvenais redaktors (ASV)
39 glab. vienības, fonda nr. 2470. turpinājums.
Biogrāfiskie dokumenti, sarakste ar literātiem, vēsturniekiem, publicistiem, dažādām sabiedriskajām organizācijām, sakrātie dokumenti, raksti žurnālam “Jaunā Gaita”, grāmatas “ Latvian literature under the Soviets : 1940–1975” kopija.
Aptver laikposmu no 1956. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Rolfs Ekmanis (ASV) 2004., 2005., 2006. un 2007. gadā.

 

REINIS BIRZGALIS (1907–1990), grafiķis, aktieris (ASV)
13. glab. vienības, fonda nr. 2471. turpinājums.
Materiāli par R. Birzgaļa darbību teātrī, mākslā, biogrāfiski dokumenti, grāmatu ilustrācijas, ilustrāciju un vāku zīmējumu saraksts, fotogrāfijas, sarakste u. c.
Aptver laikposmu no 1954. līdz 2006. gadam.
Dāvinājusi Rasma Birzgale Vītola (ASV) 2005., 2007. un 2008. gadā.

 

PAULS PUZINS (Pāvils Puzinas)(1907–1967), gleznotājs, pedagogs, (ASV)
74. glab. vienības, fonda nr. 2472.
Radošā darba dokumenti, gleznu izstāžu katalogi, biogrāfiskie dokumenti, sakrātie dokumenti, sarakste, gleznu fotogrāfijas u. c.
Aptver laikposmu no 1930. līdz 1999. gadam.
Dāvinājusi Austra Puzinas 2000. gadā.

 

PITSBURGAS UN APKĀRTNES LATVIEŠU BIEDRĪBA (ASV)
30 glab. vienības, fonda nr. 2473.
Biedrības protokolu grāmatas, darbības pārskati, publikācijas, fotoalbumi u. c.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 2000. gadam.
Dāvinājusi Māra Bērztīss (ASV) 2004. gadā.

 

VIRCBURGAS LATVIEŠU STUDENTU BIEDRĪBA
9 glab. vienības, fonda nr. 2497.
Organizācijas pamatdarbības dokumenti: biedrības statūti un darbības noteikumi, valdes sēžu protokoli. Sarakste ar dažādām sabiedriskām un juridiskām organizācijām pamatdarbības jautājumos. Materiāli par Vircburgas Universitātes vēsturi, pārskati par saimnieciskajiem jautājumiem un studentu skaitu; lūgumi, ziņojumi stipendiju un pabalstu jautājumā.
Aptver laikposmu no 1946. līdz 1950. gadam.
Dāvinājis Jānis Kaža (ASV) 2005. gadā.

 

MAGDALĒNA ROZENTĀLE (1915–2009), žurnāla “Akadēmiskā Dzīve” redaktore (ASV)
184 glab. vienības, fonda nr. 2498.
Biogrāfiskie un personas dokumenti, dienasgrāmatas, sabiedriskā un radošā darba dokumenti, recenzijas, referāti, publikācijas, literārie darbi,

Augsburgas latviešu ģimnāzijas dokumenti, ar pedagoģisko darbu saistītie dokumenti, sarakste ar literātiem, sabiedriskajiem darbiniekiem, iestādēm un organizācijām, atklātnes, zīmītes, fotogrāfijas.
Aptver laika posmu no 1930. līdz 2004. gadam.
Saņemts no Magdalēnas Rozentāles pilnvarnieces Ainas Dravnieces 2004. un 2008. gadā.

 

FILADELFIJAS LATVIEŠU KONCERTAPVIENĪBA (ASV)
15 glab. vienības, fonda nr. 2499.
Koncertapvienības organizatoriskās un finanšu darbības dokumenti, sarakste u. c.
Aptver laikposmu no 1959. līdz 1974. gadam.
Dāvinājis Ojārs Jurjāns (ASV) 2005. gadā.

ROBERTS KĀRLIS GŪTMANIS (1896–1981), Latvijas vēstures pētnieks (Lielbritānija)
45 glab. vienības, fonda nr. 2501.
Roberta Gūtmaņa arhīva dokumenti.
Aptver laikposmu no 1896. līdz 1991. gadam.
Dāvinājusi Inese Auziņa- Smith (Lielbritānija) 2005. gadā.

FILADELFIJAS LATVIEŠU VĪRU DUBULTKVARTETS, (ASV)
8 glab. vienības, fonda nr. 2509.
Materiāli par Filadelfijas latviešu vīru dubultkvarteta darbību, diriģenta Jāņa Ūdra diploma kopija, fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1951. līdz 2005. gadam.
Dāvinājis Ojārs Jurjāns (ASV) 2005. gadā.

 

DAUGAVAS VANAGU DŽILONGAS NODAĻA, (Austrālija)
23 glab. vienības, fonda nr. 2510.
Daugavas Vanagu Džilongas nodaļas biedru pilnsapulču un valdes sēžu protokoli, sarakste, apkārtraksti u. c.
Aptver laikposmu no 1951. līdz 2002. gadam.
Dāvinājis Juris Mellēns (Austrālija) 2005. un 2006. gadā.

VIJA VĒTRA (dz. 1923), dejotāja, horeogrāfe, (ASV)
15 glab. vienības, fonda nr. 2511.
V. Vētras koncertdarbības dokumenti, sarakste u. c.
Aptver laikposmu no 1959. līdz 2006. gadam.
Dāvinājusi Vija Vētra 2005. un 2006. gadā.

VILIS MIĶELSONS (dz. 1918), sabiedriskais darbinieks, žurnālists, (ASV)
75 glab. vienības.
Viļa Miķelsona arhīva dokumenti.
Dāvinājis Vilis Miķelsons (ASV) 2005. gadā.

GUNĀRS STUMBRIS (dz. 1928.), gleznotājs, (ASV)
18 glab. vienības, fonda nr. 2513.
Zīmējumi, skices: Vācijas bēgļu nometņu dzīve.
Aptver laikposmu no 1949. līdz 1950. gadam.
Dāvinājis Stumbris Gunārs (ASV) 2006. gadā.

JĀNIS LEJIŅŠ (1899–1990), aktieris, režisors, gleznotājs (ASV)
13 glab. vienības, fonda nr. 2514.
Sarakste: skatuves mākslas un režijas pārstāvju Reiņa Birzgaļa, Jāņa Gulbīša, Irmas Klinklāvas-Graudiņas, Osvalda Lēmaņa, Kārļa un Ņinas Lazdiņu, Augusta Mitrēvica, Harija Plūča, Anša Tipāna, Osvalda Uršteina, Jēkaba Verenieka, Mariannas Zīles-Graudiņas, un Jāņa Zariņa vēstules Jānim Lejiņam. Informācija par operdziedones Adeles Pulciņas-Karps daiļradi dzīvesbiedra Anša Karpa sūtītā vēstulē.
Literātu (t. sk. kritiķu un izdevēju) – Artura Bērziņa, Anšlava Eglīša, Miķeļa Goppera, Jāņa Grīna, Pāvila Gruznas, Jāņa Jaunsudrabiņa, Paulas Jēger-Freimanes, Jāņa Kadiļa, Arvīda Klāvsona, Helmara Rudzīša, Ulda Siliņa, Marisa Vētras, Teodora Zeltiņa, Mārtiņa Zīverta vēstules.
Jānim Lejiņam adresētas tēlotājas mākslas pārstāvju un mūziķu Augusta Annusa, Ēvalda Dajevska, Arda Vinklera, Valda Zēbauera, Jāņa Kalniņa, Kārļa Lietiņa, Arvīda Norīša vēstules.
Fotomateriāli: komponista Jāņa Kalniņa, Jāņa Lejiņa un operas solistes Adeles Pulciņas-Karps foto.
Aptver laikposmu no 20.gs. 30. gadiem līdz 1981. gadam.
Dāvinājusi meita Ina Fogele (ASV) 2005. gadā.

ARNOLDS KALNĀJS (Berkholcs līdz 1940) (1906–1975),
komponists, diriģents (ASV)
9 glab. vienības, fonda nr. 2519.
Galvenokārt Arnoldam Kalnājam adresētas kora “Dziesmu Vairogs” dalībnieku vēstules ar lūgumu palīdzēt rast iespēju pārcelies uz mītnes zemi ASV. Kora “Dziesmu Vairogs” dalībnieku saraksts, koncertu programmas un afišas (arī oriģināli).
Aptver laikposmu no 1945. līdz 1952. gadam.
Dāvinājusi meita Daira Skriblis (ASV) 2005. un 2007. gadā.

ŽURNĀLA „DAUGAVAS VANAGU MĒNEŠRAKSTS” REDAKCIJA (Kanāda)
38 glab. vienības, fonda nr. 2551.
Žurnāla autoru manuskripti, atmiņu pieraksti, fotogrāfijas u. c.
Dāvinājusi Inta Purva (Kanāda) 2006. un 2007. gadā.

DAUGAVAS VANAGU CENTRĀLĀ VALDE (Lielbritānija)
645 glab. vienības, fonda nr. 2552.
Daugavas Vanagu centrālās valdes pamatdarbības dokumenti: protokoli, finansu pārskati, sarakste u. c.
Aptver laikposmu no 1945. gada līdz 1990. gadam.
Dāvinājusi Daugavas Vanagu centrālā valde 2006. gadā.

ZIEMEĻKALIFORNIJAS DAUGAVAS VANADŽU KOPA (ASV)
25 glab. vienības, fonda nr. 2553.
Materiāli par pamatdarbību protokoli, finansu dokumenti, sarakste, albūmi u. c.
Dāvinājusi Aleksandra Ģīmis (ASV) 2006. gadā.

JĀNIS ANDRUPS (Jānis Andriņš) (1914–1994), literatūrkritiķis, periodisko izdevumu redaktors (Lielbritānija)
104 glab. vienības, fonda nr. 2558.
J. Andrupa rakstītie referāti par dažādiem kultūras un politikas tematiem.
biogrāfiskie dokumenti – dažas biedra kartes.
J. Andrupam kā laikrakstu “Ceļa Zīmes”, “Londonas Avīze” un “Brīvā Latvija” redaktoram sūtītās vēstules. J. Andrupa sarakste ar sabiedriskajām organizācijām un to pārstāvjiem skar sabiedriskās darbības, politikas un kultūras jautājumus gan trimdā, gan Latvijā. Personīgā rakstura saraksti veido J. Andrupam adresētie ielūgumi uz dažādiem pasākumiem, apsveikumi un dažādu privātpersonu vēstules. Apjomīgu fonda daļu veido J. Andrupa sakrātie materiāli par Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas centru, Latviešu nacionālā padomi Lielbritānijā, Latvju biedrību Lielbritānijā un citām trimdas Latviešu organizācijām. Tāpat atrodami dažādi materiāli par trimdas latviešu un Latvijas kultūras un sabiedriski politiskajiem jautājumiem. Dokumenti par Starptautiskajām baltiešu un okupēto tautu organizācijām.
Aptver laikposmu no 1941. līdz 1993. gadam.
Saņemts no Rīgas Latviešu biedrības pārstāvja Valda Rūmnieka 2006. gadā.

UPSALAS LATVIEŠU BIEDRĪBA (Zviedrija)
10 glab. vienības, fonda nr. 2559.
Biedrības pamatdarbības dokumenti: statūti, protokolu grāmatas, finanšu dokumenti, dokumenti, kas atspoguļo biedrības sabiedriskās un kultūras aktivitātes, J. Gulbīša biedrības vēstures manuskripts u. c.
Dāvinājis Valdis Rūmnieks 2006. gadā.

LATVIEŠU MĀJA ALMĒLIJA (Lielbritānija)
149. glab. vienības, fonda nr. 2560.
Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā pamatdarbības dokumenti: statūti, sesiju, sēžu protokoli, grāmatvedības pārskati, apkārtraksti. Latviešu mājas “Almēlija” pamatdarbības, finanšu un saimnieciskie dokumenti, darbinieku un iemītnieku kartotēka. Sarakste par Latviešu mājas Almēlija labiekārtošanas un apsaimniekošanas, iemītnieku aprūpes jautājumiem, ziedojumiem un vietu rezervēšanu.
Aptver laikposmu no 1953. līdz 1998. gadam.
Dāvinājis Andrejs Ozoliņš (Lielbritānija) 2006. gadā.

VALDEMĀRS ANTIŅŠ (1919–2008), sabiedriskais darbinieks (ASV)
300 glab. vienības, fonda nr. 2563.
Valdemāra Antiņa sabiedriskās darbības u.c. dokumenti.
Dāvinājis Valdemārs Antiņš 2006., 2007. un 2008. gadā.

ELMA MINIATE (dz. 1925), sabiedriskā darbiniece (Kanāda)
158 glab. vienības, fonda nr. 2570.
E. Miniates sabiedriskās un politiskās darbības dokumenti.
Dāvinājusi Elma Miniate 2006. gadā.
LATVIJAS BRĪVĪBAS FONDS (ASV)
120 glab. vienības, fonda nr. 2571.
Latvijas Brīvības fonda pamatdarbības dokumenti.
Dāvinājis Ints Rupners 2006. gadā.

ELZA DRUJA-FORŠŪ (1900–1991), grafiķe, gleznotāja (ASV)
44 glab. vienības, fonda nr. 2572.
Radošās darbības dokumenti, gleznas, fotogrāfijas.
Dāvinājusi Benita Cīrule (ASV) 2006. un 2007. gadā.

FRICIS HARALDS GAILĪTIS ( Fred H. Gailit , dz. 1924), Latvijas vēstures pētnieks (Austrālija).
15 glab. vienības, fonda nr. 2574.
Materiāli lekcijām, apcerējumi par tēmām, kas saistītas ar Latvijas politisko dzīvi, neatkarības atgūšanu u. c.
Dāvinājis Fricis Haralds Gailītis (Austrālija) 2006. gadā.

BALTIJAS STUDIJU VEICINĀŠANAS APVIENĪBA ( Association for Advancement of Baltic Studies Inc. – AABS)
8 glab. vienības, fonda nr. 2577.
Baltijas studiju veicināšanas apvienības Rīgas biroja darbības dokumenti.
Dāvinājis Edgars Kariks 2006. gadā.

LATVIEŠU PRESES BIEDRĪBAS AUSTRĀLIJAS KOPAS DOKUMENTI
11 glab. vienības, fonda nr. 2578.
Apkārtraksti, statūti, protokoli, anketas, biedru saraksti, rēķini, bukleti, sarakste, informatīvie materiāli, manuskripti, fotogrāfijas.
Aptver laika posmu no 1954. līdz 1994. gadam.
Saņemts no Preses biedrības Austrālijas kopas bijušā priekšsēdētāja Eduarda Silkalna (Austrālija) 2006. gadā.

ZVIEDRIJAS LATVIEŠU CENTRĀLĀ PADOME
25 glab. vienības, fonda nr. 2580.
ZLCP Izglītības un politiskās nozares dokumenti, sarakste, PBLA izglītības nozares, LAK EC izglītības nozares materiāli u. c.
Dāvinājis Jānis Pāvuls (Zviedrija) 2006. gadā.

ŽURNĀLA ZINTIS (1960–[1967]) REDAKCIJA (ASV)
3 glab. vienības, fonda nr. 2611.
Žurnāla izdevējam Alfrēdam Kalnājam un redaktoram Hugo B. Atomam literātu Pētera Aigara, Margaritas Ausalas, Haralda Biezā, Anšlava Eglīša, Eduarda Freimaņa, Andreja Irbes, Jāņa Klīdzēja, Ojāra Krātiņa, Knuta Lesiņa, Zentas Mauriņas, Veltas Sniķeres, Rutas Spirsas, Arnolda Spekes, Gunta Zariņa, Monikas Zariņas u. c. autoru adresētas vēstules. Informatīva rakstura dokumenti par žurnālu, redaktora Hugo B. Atoma biogrāfija un korespondences uzskaite.
Aptver laiku no 1955. līdz 2007. gadam.
Dāvinājis Hugo B. Atoms (ASV) 2007. gadā.

KRIŠS SIDARS (1905–2002), žurnālists, rakstnieks (Kanāda)
8 glab. vienības, fonda nr. 2613.
K. Sidara biogrāfiskie dokumenti, rokraksti, fotogrāfijas.

ATIS ĶENIŅŠ (arī Ķēniņš, 1874–1961), dzejnieks, sabiedriskais darbinieks
6 glab. vienības, fonda nr. 2617.
Ata Ķeniņa dzejas uzskaite un teksti, kas izmantoti muzikālām kompozīcijām. Personas dokumenti. Austras Dāles-Ķeniņas vēstules Gundaram Ķeniņam-Kingam un fotogrāfijas ar Ata Ķeniņa, Austras Dāles-Ķeniņas un viņu draugu attēliem, kā arī fotogrāfijas par Ata Ķeniņa izvadīšanu pēdējā gaitā.
Aptver laikposmu no 1918. . līdz 1965. gadam.
Dāvinājis Gundars Ķeniņš-Kings (ASV) 2008. gadā.

LATVIEŠU BIEDRĪBA RIETUMAUSTRĀLIJĀ (Austrālija)

5 glab. vienības, fonda nr. 2621.
Biedrības pamatdarbības dokumenti: statūti, valdes un kopsapulču protokoli u. c.
Aptever laikposmu no 1950. līdz 1978. gadam.
Dāvinājis Valdis Auziņš (Austrālija) 2007. gadā.

KANĀDAS LATVIEŠU CENTRA TORONTO BIBLIOTĒKAS ARHĪVS (Kanāda)
60 glab. vienības, fonda nr. 2622.

1. apraksts.
DAŽĀDI PERSONU UN SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU DOKUMENTI: dažādi personu un sabiedrisko organizāciju dokumenti – Alberta Pūrmala dokumenti, mērnieku plāns Strumpes mājām, Lūcijas Magaziņas apliecības, Pētera Ērmaņa vēstules, Sergeja Slaucītāja biogrāfijas un nekrologi, Ludviga Vīka manuskripti, Vilhelma Liepiņa manuskripts, materiāli par latviešu salidojumu Tobago, dokumenti par Fridrihu Lindi, arhitektu plāns Latviešu centram Minsterē, dokumenti par pirmo 3x3 nometni Kanādā.
Aptver laikposmu no 1894. līdz 2002. gadam.

2. apraksts.
LATVIEŠU MEŽKOPJU UN MEŽA DARBINIEKU BIEDRĪBAS KANĀDAS KOPAS DOKUMENTI: Kanādas latviešu meža darbinieku kopas statūtu projekts, zīmoga paraugs, pilnsapulču protokoli, valdes informatīvi ziņojumi, aicinājumi, akti, darbības un finansiālie pārskati, apkārtraksti, biedrības darbinieku sarakste, ārpus Latvijas mirušo meža darbinieku un mežkopju saraksti u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1941. līdz 1983. gadam.

3. apraksts.
LATVIEŠU STUDĒJOŠO MEŽKOPJU BIEDRĪBAS “ŠALKONE” DOKUMENTI: pārskats par biedrības tapšanu, kases pārskats, dalībnieku saraksti, adreses, biogrāfijas, biedru sarakste, u. c. dokumenti.
Aptver laikposmu no 1923. līdz 1973. gadam.

4. apraksts.
STUDENTU KORPORĀCIJAS FRATERNITAS VESTHARDIANA IZDEVUMS “VĒSTNESIS” no Nr. 1 līdz Nr. 39.
Aptver laikposmu no 1956. līdz 1986. gadam.

5. apraksts.
EIŽENS JANIŠS (dz. 1911. ), arhitekts, skulptors : autobiogrāfija, diplomdarbs Architektu pils Rīgā, doktora disertācija, izdevums “Der Bauhelfer” ar E. Janiša rakstu un E. Janiša darbu paraugiem.
Aptver laikposmu no 1942. līdz 1989. gadam.

6. apraksts.
FEODOROVS S. manuskripts Skautu vadītāja piezīmes, audumā iesieta maza formāta grāmata un burtnīca ar ilustrācijām.
Aptver laikposmu no 1945. līdz 1946. gadam.

7. apraksts.
VILIS VASARIŅŠ (1906–1944), gleznotājs, keramiķis: V. Vasariņa manuskripti un piezīmju grāmatiņas ar formulām un piezīmēm.
Aptver laikposmu no 1938. līdz 1944. gadam.

8. apraksts.
DIAPOZITĪVI no Latviešu salidojuma Tobago un F. Lindes gleznu izstādes Toronto.
Aptver laikposmu no 1976. līdz 1982. gadam.

9. apraksts.
FOTOMATERIĀLI: fotogrāfijas par Latvijas Kredītbankas atklāšanu, fotoalbums par latviešu sabiedrisko dzīvi bēgļu nometnēs, svētku komerša (Pitsburgā) dalībnieku fotogrāfijas u. c.
Aptver laikposmu no 1925. līdz 2002. gadam.

10. apraksts.
FOTO NEGATĪVI: attēli no Daugavpils, Jelgavas, Rīgas. Vācu repatriēšanas kuģi.
Aptver laikposmu no 1938. līdz 1944. gadam.

11. apraksts.
Fotogrāfiju negatīvi jpeg formātā (disks): attēli no Daugavpils, Jelgavas, Rīgas. Vācu repatriēšanas kuģi.
Aptver laikposmu no 1938. līdz 1944. gadam.
Dāvinājusi Aija Zichmane (Kanāda) 2007. un 2008. gadā.

BRISBANES LATVIEŠU BIEDRĪBA (Austrālija)
18 glab. vienības, fonda nr. 2623.
Biedrības pamatdarbības dokumenti : statūti, valdes sēžu un kopsapulču protokoli, sarakste u. c.
Aptver laikposmu no 1950. līdz 1997. gadam.
Dāvinājis Arvīds Biela (Austrālija) 2007. gadā.

GUNĀRS MEIEROVICS (1920–2007), PBLA valdes priekšsēdis, Latvijas Republikas 5. Saeimas deputāts
22 glab. vienības, fonda nr. 2626.
G. Meierovica politiskās un sabiedriskās darbības un biogrāfiskie dokumenti, publikācijas, intervijas. Sakrātie dokumenti: Zigfrīda Annas Meierovica un Helmūta Meierovica dokumenti, Latvijas sūtņa Parīzē Olģerda Grosvalda un sūtniecības darbinieku sarakste. Fotogrāfijas: Z. A. Meierovica personīgās, bēru un Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas darbinieku fotogrāfijas.
Aptver laikposmu no 1918. līdz 2004. gadam.
Dāvinājusi Ingrīda Meierovica 2007. gadā.

PAULIS STRANTE (1924–1995), žurnālists, vēsturnieks (Vācija)
80 glab. vienības, fonda nr. 2629.
Materiāli atspoguļo P. Strantes publicista darbu, trimdas sabiedriskās dzīves aktivitātes u. c.
Dāvinājusi Aija Ebdene 2007. gadā.

LATVIEŠU GAIDAS TRIMDĀ
30 glab. vienības, fonda nr. 2630.
Materiāli grāmatai par latviešu gaidu vēsturi “Arvien modra!”
Dāvinājusi Maija Šķiņķe (ASV) 2007. gadā.

LIDIJA BEKLEŠOVA (dz. Oberte), (1918–2006), daiļamatniece, Latviešu daiļamatnieku apvienības priekšsēdētāja, SERGEJS BEKLEŠOVS (dz. 1918), daiļamatnieks (Austrālija)
64 glab. vienības, fonda nr. 2647.
Materiāli atspoguļo L. Beklešovas un S. Beklešova darbību daiļamatniecības saglabāšanā, sarakste ar daiļamatniekiem, materiāli par izstāžu organizēšanu u. c.
Dāvinājusi Ināra Taylor (Austrālija) 2008. gadā.

TORONTO LATVIEŠU JAUKTAIS KORIS “DAINA” (Kanāda)
35 glab. vienības, fonda nr. 2648.
Materiāli par koncertdarbību, piedalīšanos Dziesmu svētkos, protokoli, koristu saraksti, sarakste, fotogrāfijas u. c.
Dāvinājusi Ariāna Liepiņa (Kanāda) 2008. gadā.

DAUGAVAS VANAGU APVIENĪBA VAŠINGTONĀ (ASV)
4 glab. vienības., fonda nr. 2649.
Daugavas Vanagu apvienības Vašingtonā kases grāmata, valdes sēžu protokoli.
Dāvinājis Voldemārs Sproģers (ASV) 2008. gadā.

ARNOLDS SILDEGS (1915–2003), mākslinieks, žurnāla Latvju Māksla redaktors (ASV)
90 glab. vienības, fonda nr. 2652.
A. Sildega radošās un sabiedriskās dzīves dokumenti, žurnāla Latvju Māksla galvenā redaktora darba dokumenti, sarakste, raksti, fotogrāfijas, materiāli par latviešu māksliniekiem trimdā.
Dāvinājis Valdis Muižnieks (ASV) 2008. gadā.

BOSTONAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀS TRIMDAS DRAUDZES KOMITEJA “PALĪDZĪBA LATVIJAI” (ASV)
25 glab. vienības, fonda nr. 2659.
Komitejas protokoli, sarakste, fotogrāfijas u. c.
Dāvinājusi Sarma Muižniece-Liepiņa (ASV) 2008. gadā.

RŪDOLFS ĀBOLIŅŠ (1909–2007), gleznotājs (ASV)
4 glab. vienības, fonda nr. 2660.
Rūdolfa Āboliņa studiju laikā Latvijas Universitātes Arhitektūras fakultātē tapuši darbi: akvareļi, pasteļi, zīmuļa un ogles zīmējumi.
Aptver laikposmu no 1930. līdz 1935. gadam.
Dāvinājusi Edīte Jēruma (Latvija) 2008. gadā.

AMERIKAS LATVIEŠU APVIENĪBA KLĪVLANDĒ (ASV)
6 glab. vienības, fonda nr. 2673.
Apvienības valdes sēžu protokoli, reģistrācijas un likvidācijas dokumenti, statūti, kases grāmata u. c.
Aptver laikposmu no 1958. līdz 2004. gadam.
Dāvinājis Oskars Danilovs (ASV) 2008. gadā.

Sastādījuši Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un trimdas dokumentu daļas darbinieki: Inese Kalniņa, Anda Mjurka, Aija Gūtmane, Silva Norenberga, Ilga Vīksniņa, Guntis Kraulis un Vita Martinova.

 


uz sākumu

 


uz augšu