I nodaļa

IEBRUCĒJU IEKĀRTOŠANĀS RĪGĀ


 

1. Ministru Kabineta 1940. gada 16. jūnija sēdes protokols par PSRS valdības ultimāta pieņemšanu

 

1940. gada 16. jūnijā

 

Ministru Kabineta sēdes

protokols Nr. 40

 

K l ā t:

Ministru prezidents Dr. K. Ulmanis

Ārlietu ministrs V. Munters

Finansu ministrs J. Kaminskis*

Iekšlietu ministrs K. Veidnieks

Izglītības ministrs prof. J. Auškāps*

Kara ministrs   ģen. K. Berķis

Sabiedrisko lietu ministrs A. Bērziņš*

Tautas labklājības ministrs J. Volants*

Tieslietu ministrs H. Apsītis

Tirdzniecības un rūpniecības ministrs J. Blumbergs

Zemkopības ministrs J. Birzenieks*

Ministrs J. Čamans*

Valsts kontrolieris K. Piegāze*

P r o t o k o l ē: Valsts kancelejas direktora v. i. R. Bulsons

 

Sēdi sāk plkst. 19.00

1)     Ārlietu ministrs V. Munters ziņo par ultimātu, ko PSRS Komisāru padomes priekšsēdētājs iesniedzis Latvijas sūtnim Maskavā 1940. g. 16. jūnijā plkst. 14.00 (13.00 pēc Latvijas laika).

2)     Nolemj pieņemt Padomju Savienības valdības prasību par papildu karaspēka daļu ielaišanu Latvijā.

3)     Nolemj pieteikt Valsts prezidentam Ministra kabineta atkāpšanos un uzskatīt šo lēmumu par tūliņ paziņotu Valsts Prezidentam Kārlim Ulmanim.

Sēdi slēdz plkst. 22.00.

 

Ministru prezidents K. Ulmanis

Valsts kancelejas direktora v. i. R. Bulsons

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 84. lp. Oriģināls.

* Nosvītrots.


 

2. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 17. jūnija sēdes protokola Nr. 41 par PSRS valdības ultimāta pieņemšanu

 

1940. gada 17. jūnijā

 

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes

protokola Nr. 41

 

(..)

1)     Tie Ministru Kabineta locekļi, kuri nepiedalījās Ministru Kabineta š. g. 16. jūnija sēdē, pilnā mērā pievienojās minētās dienas Ministru Kabineta nolēmumiem.

(..)

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 85. lp. Oriģināls.


 

3. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 17. jūnija sēdes protokola Nr. 42 par kārtības uzturēšanu Rīgā

 

1940. gada 17. jūnijā

 

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes

protokola Nr. 42

 

(..)

Pārrunā par kārtības uzturēšanu un par soļiem, kas sperami, lai nodrošinātu netraucētu un kārtīgu ienākušā Padomju Savienības karaspēka novietošanu.

Pilnvaro iekšlietu ministru izdot vajadzīgos rīkojumus, pamatojoties uz likumu par kārtību un sabiedrisku drošību valstī.

(..)

Ministru prezidents K. Ulmanis

Valsts kancelejas direktora v. i. R. Bulsons

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 86. lp. Oriģināls.


 

4. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 18. jūnija sēdes protokola Nr. 43 par padomju karspēka novietošanu un sadarbības veicināšanu

 

1940. gada 18. jūnijā

 

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes

protokola Nr. 43

 

(..)

1)     Apstiprina 1940. g. 17. jūnija protokolu starp Latvijas armijas pārstāvi un PSRS armijas pārstāvi par padomju karaspēka novietošanu Latvijā.

2)     Sadarbības noorganizēšanai un veicināšanai ar Padomju Savienības karaspēka daļām Latvijā, nodibina pie armijas komandieru sakaru štabu. Par sakaru štaba priekšnieku ieceļ ģen. M. Hartmani.

(..)

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 87. lp. Oriģināls.

 


 

5. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 25. jūlija sēdes protokola Nr. 72 par dzīvokļu rezervēšanu PSRS karspēka vajadzībām

 

1940. gada 25. jūlijā

 

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes

protokola Nr.72

 

(..)

1)   Pārrunā jautājumus par brīvo dzīvokļu rezervēšanu PSRS karaspēka vajadzībām Rīgā.

(..)

22) Atļauj Kara ministrijas Apgādes pārvaldes būvniecības daļai no fonda neparedzamām vajadzībām Ls 50 000, ‑ centrālapkures iekārtošanai un ar to saistītiem telpu izbūves darbiem Rīgā, Valdemāra ielā 13, Baltijas kara apgabala priekšnieka dzīvoklim.

(..)

 

Ministru prezidents A. Kirhenšteins

Valsts kancelejas direktora v. i. V. Stalažs

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 131.-132.a. lp. Oriģināls.

 


 

6.   Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 5. augusta sēdes protokola Nr. 78 par komisijas izveidošanu dzīvojamo telpu sadalei

 

1940. gada 5. augustā

 

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes

protokola Nr. 78

 

(..)

1)   Lai sekmētu lietderīgu un taisnīgu dzīvojamo telpu sadalījumu, nolemj nodibināt sevišķu komisiju dzīvokļu un telpu kārtošanai. Minētā komisija sastādās no 5 personām un tajā ietilpst viens pārstāvis no Iekšlietu ministrijas, viens pārstāvis no Kara ministrijas, viens pārstāvis no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas, viens pārstāvis no Sarkanās armijas štāba un viens pārstāvis no Rīgas pašvaldības.

Par komisijas locekļiem ieceļ: no Iekšlietu ministrijas ‑ milicijas padomnieku E. Keri, no Rīgas pilsētas pašvaldības ‑ Runci, no Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās komitejas ‑ Neimani, no Kara ministrijas ‑ pulkv. ltn. Gailīti un no Sarkanarmijas štāba ‑ plkv. Saveļjevu.

(..)

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 141.-141.a. lp. Oriģināls.

 


 

7. Izvilkums no Ministru Kabineta 1940. gada 16. augusta sēdes protokola Nr. 86 par dzīvokļu remontu un iekārtu iegādi Baltijas kara apgabalam

 

1940. gada 16. augustā

 

Izvilkums no Ministru Kabineta sēdes

protokola Nr. 86

 

(..)

10) Papildinot Ministru kabineta š. g. 25. jūlija lēmumu (prot. Nr. 72, p. 22), apstiprina Baltijas kara apgabala priekšnieka dzīvokļu remontam izlietotos Ls 2000, ‑ un par iegādāto dzīvokļa iekārtu apm. 11 000, ‑. Noraida kara ministra ierosinājumu par atlikušo Ls 37 000, ‑ atvēli Sarkanarmijas virsnieku dzīvokļu iegādei un nomai.

(..)

 

Ministru prezidents A. Kirhenšteins

Valsts kancelejas direktora v. i. V. Stalažs

 

LVA, 270. f., 1. apr., 2. l., 157. lp. Oriģināls.

 


 

8. LPSR Tautas Komisāru Padomes 1940. gada 24. septembra lēmums par Bolderājas kuģubūvētavas nodošanu PSRS Jūras kara flotes tautas komisariātam

 

SLEPENI

 

Rīgā, 1940. gada 24. septembrī

 

PSRS Tautas Komisāru Padomes

LĒMUMS Nr. 198

 

Pamatojoties uz PSRS Tautas Komisāru Padomes š. g. 13. augusta lēmumu (Nr. 1427-560) “Par kuģubūvētavas verfes ‑ “Vairoga” nodaļas pārņemšanu Jūras kara flotes tautas komisariāta pārziņā”, LPSR Tautas Komisāru Padome n o l e m j:

Nodot Bolderājas kuģubūvētavu ‑ A/s “Vairoga” nodaļu Jūras kara flotes tautas komisariāta pārziņā.

Kuģu būvētavas nodošanai TKP ieceļ komisiju sekošā sastāvā:

priekšsēdētājs: b. Eglītis Arnolds, Bolderājas kuģubūvētavas direktors;

locekļi: b. Kalnietis Arturs, Vieglās rūpniecības tautas komisariāta pārstāvis, b. Mežciems Dāvids, Valsts kontroles tautas komisariāta pārstāvis.

Komisijai nekavējoties jāstājas pie kuģubūvētavas nodošanas Jūras kara flotes tautas komisariāta pilnvarotiem pārstāvjiem.

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

priekšsēdētājs V. Lācis

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 4. l., 8. lp. Oriģināls.

 


 

9.   Rīgas pilsētas dzīvokļu komisijas priekšsēdētāja A. Deglava 1940. gada 15. novembra ziņojums Komunālās saimniecības tautas komisariātam par iedzīvotāju sablīvēšanu dzīvokļos un brīvo dzīvokļu aizņemšanu

 

Galvaspilsētas Rīgas

Nekustāmo īpašumu pārvalde

 

1940. gada 15. novembrī

 

Komunālās saimniecības tautas komisariātam

 

Atbildot uz Jūsu vakardienas telegrammu, dzīvokļu komisija paziņo, ka līdz šim galvaspilsētas Rīgas iedzīvotāji paši  labprātīgi izveduši sablīvēšanos un mainījuši lielākus dzīvokļus uz mazākiem, kas atbilst dekrētā minētiem norādījumiem. Sakarā ar to dzīvokļu komisija, kā paredzēts Instrukcijā par dzīvokļu aizņemšanu un lietošanu galvaspilsētā Rīgā (Augstākās Padomes Prezidija ziņotājs. 1940. g., Nr. 21., p. 2) minētās robežās izdevusi atļauju pārmainīt dzīvokļus laikā no š. g. 24. septembra līdz š. g. 14. novembrim privātiem iedzīvotājiem uz 2013 brīviem dzīvokļiem un atļāvusi Sarkanās armijas N. daļu komandieriem ieņemt 225 brīvus dzīvokļus.

(..)

 

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs A. Deglavs

 

LVA, 432. f., 1. apr., 14. l., 175. lp. Oriģināls.

 


 

10. Galvaspilsētas Rīgas Būvju pārvaldes priekšnieka J. Čaules un direktora A. Manguļa 1940. gada 26. novembra lūgums PSRS Komunālās saimniecības tautas komisariātam segt izdevumus, kuri radušies, sagatavojot karaspēka parādei Sarkano (bijušo Uzvaras) laukumu

 

Galvaspilsētas Rīgas Būvju pārvalde

 

Nr. 4320                                              1940. gada 26. novembrī

 

LPSR Komunālās saimniecības tautas komisariātam

 

Rīgas kara komendants š. g. 4. oktobrī ar rakstu Nr. 501 uzdeva Rīgas pilsētas Būvju pārvaldei sagatavot Sarkano (bij. Uzvaras) laukumu karaspēka parādes vajadzībām š. g. Oktobra revolūcijas svētkos.

Laukuma nostiprināšanas un uzkopšanas darbus Būvju pārvalde izpildīja saskaņā ar kara resora prasībām un norādījumiem.

Pavisam nostiprināts:

ar plienakmens šķembu segu ‑              17 479,18 m2,

ar kaltiem rindu bruģakmeņiem ‑ 181,29 m2,

ar apaļiem bruģakmeņiem ‑                   591,39 m2.

Kopā                                                  18 252,36 m2.

un noplanēta pārējā laukuma daļa, iepriekš izcērtot krūmus un nopļaujot zāli, apm. 70 000 m2.

Šosēšanas un planēšanas darbi izmaksāja:

darba algas                                          Ls 35 179,84;

materiālu transports                              Ls 15 361,79;

materiāli                                               Ls 79 688,02;

degvielas un smērvielas un dažādi         Ls 3398,67.

Kopā                                                  Ls 133 628,32.

Bez tam estrādes jumta segšana ar papi izmaksāja Ls 2896,89.

Pavisam kopā Sarkanā laukuma nostiprināšanas un uzkopšanas darbi sakarā ar Oktobra revolūcijas svētkiem 1940. gadā Būvju pārvaldei izmaksāja Ls 136 525,21.

Sakarā ar LPSR Komunālās saimniecības tautas komisariāta š. g. 14. oktobra rakstu Nr. 401, Rīgas pilsētas Būvju pārvalde lūdz gādību segt minētos izdevumus Ls 136 525,21 no valsts līdzekļiem un pārskaitīt tos Rīgas pilsētas valdes neparedzēto izdevumu postenī.

 

Pārvaldes priekšnieks, Pilsētas vecākais J. Čaule

Direktors A. Mangulis

 

LVA, 432. f., 1. apr., 14. l., 89. lp. Oriģināls.

 


 

11. Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieka ģenerālpulkveža A. Loktionova 1940. gada 26. novembra lūgums LPSR Tautas Komisāru Padomei nodot PSRS Aizsardzības tautas komisariātam māju Miera ielā Nr. 25

 

PSRS Aizsardzības tautas komisariāts

Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padome

 

1940. gada 26. novembrī

 

LPSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētājam

 

Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padome izvirza jautājumu par mājas Miera ielā Nr. 25 nodošanu Aizsardzības tautas komisariāta pārziņā, lai tur izvietotu kara apgabala sanitāri epidemioloģisko laboratoriju.

Šī māja piederēja Šveices farmaceitiskās firmas “Hoffmann ‑ La Roche” nodaļai un patlaban ir nacionalizēta un nodota LPSR Tirdzniecības tautas komisariāta pārziņā.

Tirdzniecības tautas komisariāts šo uzņēmumu nodod Veselības aizsardzības tautas komisariātam. Veselības aizsardzības tautas komisariāts uzskata šo uzņēmumu tālākai izmantošanai par nevajadzīgu un neiebilst pret tā nodošanu, lai tur izvietotu kara apgabala sanitāri epidemioloģisko laboratoriju.

 

Ziņotājs ‑ kara apgabala Sanitārās daļas priekšnieks

1.   ranga kara ārsts Henkins

 

Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieks

pulkvedis A. Loktionovs

Kara padomes loceklis

korpusa komisārs Susaikovs

 

LVA, 432. f., 3. apr., 260. l., 152. lp. Oriģināls. Tulkojums.

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā:

              Pieprasīt Plandera atsauksmi. V. Lācis.

 


 

12. LPSR veselības aizsardzības tautas komisāra E. Plandera 1940. gada 4. decembra lūgums LPSR Tautas Komisāru Padomei atstāt māju Miera ielā Nr. 25 Veselības aizsardzības tautas komisariāta pārziņā

 

STEIDZAMI

 

Latvijas PSR Veselības aizsardzības tautas komisariāts

 

Nr. 9318                                                         1940. gada 4. decembrī

 

Tautas Komisāru Padomes

Sekretariāta pārzinim b. V. JEMEĻJANOVAM

 

Š. g. 12. novembrī ar rakstu Nr. 8456 Veselības aizsardzības tautas komisariāts bija paziņojis Tirdzniecības tautas komisariātam, ka viņam nav iebildumu pret firmas “Hoffmann - La Roche” un “Ko-Bazele” Rīgas nodaļas ēkas Miera ielā 25 nodošanu Sarkanās armijas rīcībā ‑ sanitāri ‑ bakterioloģiskās laboratorijas iekārtošanas vajadzībām.

Kopš tā laika apstākļi ir stipri grozījušies, jo Veselības aizsardzības tautas komisariātam ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes š. g. 23. novembra 515. lēmumu ir uzlikts par pienākumu organizēt un nostiprināt ārstniecības un sanitāro tīklu valstī.

Šo uzdevumu kārtojot, Veselības aizsardzības tautas komisariāts atdūries uz lielām grūtībām piemērotu telpu atrašanā, kādēļ viņš ir spiests augšminēto rakstu, kas pašlaik atrodas pie Jums, atsaukt un lūgt tajā minēto ēku nodrošināt paša komisariāta rīcībā bērnu siles ierīkošanai, jo atrast citas telpas šai rajonā nav iespējams.

 

Veselības aizsardzības tautas komisārs E. Planders

 

LVA, 270. f., 3. apr., 260. l., 170.-170.a lp. Oriģināls.

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā:

Noraidāms kā nokavēts. Nevar katru dienu mainīt savus lēmumus.

V. Lācis.

 


 

13. LPSR TKP 1940. gada 3. decembra lēmums par naftas produktu tvertņu nodošanu kara resora rīcībā

 

SLEPENI

 

Rīga                                  Nr. 609                  1940. gada 3. decembrī

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

LĒMUMS

 

Par naftas produktu tvertņu nodošanu kara resora rīcībā

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome n o l e m j:

Nodot kara resora rīcībā sekošas naftas produktu tvertnes:

Rīgā, poz. 2                                         610 kbm.

Rīgā, poz. 3                                         1679 kbm.

Rīgā, poz. 4                                         3748 kbm.

Rīgā, poz. 6                                         715 kbm.

Daugavpilī, poz. 9                                 216 kbm.

Cēsīs, poz. 10                                                1400 kbm.

Daugavpilī pie dzelzceļa stacijas “Shella” tvertnes, kopā 300 kbm.

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

priekšsēdētājs (V. Lācis)

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

lietu pārvaldnieks (A. Sakss)

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 4. l., 69. lp. Oriģināls.

 


 

14. LPSR Mežrūpniecības tautas komisariāta Apgādes un sadales daļas 1940. gada 7. decembra ziņojums mežrūpniecības tautas komisāram par Sarkanās armijas aizņemtām telpām

 

Rīgā, 1940. gada 7. decembrī

 

Mežrūpniecības tautas komisāram

PAPILDUS ZIŅOJUMS

pie š. g. 6. decembra ziņām

par finiera novietošanu

 

Meklējot atrisinājumu lielāka daudzuma finiera uzglabāšanai pilsētas rajonos, noskaidrojam, ka lielākās Rīgas vienkopus noliktavas Augusta Deglava ielā 28 (bij[usī] Vagonu fabrika) pašlaik tiek pārņemtas no Savienības Baltijas kara apgabala intendantūras (Pribaltijskij osobij voennij okrug “Pribvo”). Šīs ir lielākās un labākās vienkopus noliktavas, piemērotas karaspēka preču un mantu novietošanai: 4 ļoti lieli mūra korpusi 2 un 3 stāvu vajadzībām (apm. 25 mtr. plati un ap 100 mtr. gari, 2 mazāki) ļoti labā stāvoklī, ar lielu atsevišķu kantora ēku, ļoti plašu sētu un visapkārt žogu. Dzelzceļš turpat blakus. Līdz šim tās bija galvenās noliktavas, kuras apkalpoja Latvijas armiju un tās lietoja arī Armijas ekonomiskais veikals. Pašlaik visas telpas ir jau gandrīz atbrīvotas un tiek pieņemtas no “Pribvo”.

Šo lielo noliktavu pāriešana “Pribvo” rīcībā varētu dot attaisnojošu iemeslu prasībai, lai “Pribvo”, kā arī citas kara iestāžu daļas atbrīvo eksporta noliktavas Eksporta ostā, piem.: Nr. 4, Nr. 18, Nr 21, Nr. 7 B un Ganību dambī Nr. 9 (bij. “Kniep&Verker”), kurās varētu novietot visus eksporta finierus un citas eksporta preces.

Sakarā ar augšminēto, ierosinājums par Eksporta ostas un Ganību dambja Nr. 9 noliktavu tūlītēju atbrīvošanu būtu steidzamības kārtā virzams caur Tautas Komisāru Padomi.

 

Mežrūpniecības tautas komisariāta

Apgādes un sadalīšanas daļa

 

LVA, 270. f., 1. apr., 260. l., 126. lp. Oriģināls.

 


 

15. Rīgas pilsētas izpildu komitejas priekšsēdētāja A. Deglava 1941. gada 8. janvāra ziņojums LPSR TKP priekšsēdētājam V. Lācim par sarkanarmiešu patvaļīgo pilsētas mežu un parku izciršanu un malkas aizvešanu

 

Rīgas pilsētas pagaidu izpildu komiteja

 

1941. gada 8. janvārī

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

priekšsēdētājam

 

Rīgā un tās apkārtnē izvietotās Sarkanās armijas daļas, neraugoties uz Rīgas pilsētas izpildu komitejas meža apsardzes amatpersonu aizliegumu, veic patvaļīgu pilsētas mežu un parku izciršanu un aizved sagatavoto malku.

Meža apsardzības amatpersonām ir ļoti grūti savākt pierādījumus pret sarkanarmiešiem, jo viņi nenosauc ne savu karaspēka daļu, ne vārdu, ne uzvārdu. Malkas lielāko tiesu aizved ar mašīnām bez numuriem un tamdēļ tikai zemākminētajos gadījumos ir saņemti pierādījumi.

1)   1940. gada 27. augustā Olaines mežniecībā mežsargam Pērkonam tika paņemts 1 m3 malkas 9 rbļ. 30 kap. vērtībā. Pēc mežsarga lūguma vecākais leitnants par patvaļīgi paņemto malku izsniedza kvīti (kvīts pievienota).

2)   1940. gada 29. oktobrī Mangaļu mežniecībā mežsargs Melnalksnis konstatēja, ka aizvesti 21,4 m3 malkas 115 rbļ. un 56 kapeiku vērtībā. Izrādās, ka malkas aizvedēji ir “aviohidro” bāzes sarkanarmieši, kuri novietojušies Sužu viensētā.

3)   1940. gada 9. novembrī tā pati karaspēka daļa patvaļīgi paņēma 15,8 m3 malkas 85 rbļ. un 32 kap. vērtībā.

4)   1940. gada 11. novembrī tā pati karaspēka daļa patvaļīgi paņēma 3 m3 malkas 16 rbļ. un 20 kap. vērtībā.

5)   1940. gada 1. decembrī tā pati karaspēka daļa patvaļīgi paņēma 2,2 m3 malkas 39 rbļ. un 60 kap. vērtībā.

6)   Piņķu mežniecībā mežsargs Briņķis atklāja, ka Cīņu viensētā novietojusies karaspēka daļa patvaļīgi aizveda malku:

1940. gada 29. oktobrī 5,5 m3 par summu ‑ 62 rbļ. un 70 kap.

1940. gada 13. novembrī 10,00 m3 par summu ‑ 114 rbļ.

1940. gada 18. novembrī 10,40 m3 par summu ‑ 52 rbļ.

1940. gada 23. novembrī 3 m3 par summu ‑ 34 rbļ. 80 kap.

7)   1940. gada 22. novembrī Piņķu mežniecībā mežsargs Kazaks atklāja sarkanarmiešu komandu, kura iekrāva mašīnā 50 m3 malkas par summu 610 rbļ. Uz mežsarga aizliegumu ņemt bez atļaujas pilsētas malku vecākais leitnants Vasiļjevs atbildēja, ka viņiem neesot laika meklēt atļauju, ka malku viņš paņemot štābam un izsniedza kvīti (pievienota).

8)   1940. gada 17. un 22. novembrī Anniņmuižā, Rīgas pilsētas parkā sarkanarmieši nocirta 41 koku par summu 300 rbļ. 06 kap.

Par to pilsētas mežu nodaļa ziņoja ģenerālleitnantam Kļenovam, pēc kura rīkojuma noskaidrot apstākļus uz vietas tika nosūtīts majors Čaika. Tos komandierus, kuri ir vainīgi 5. un 7. punktā  norādītajās patvaļībās, majors Čaika atrada un nopratināja. Pēc tam majors deva solījumu, kas patvaļības tiks pārtrauktas. Taču tas tomēr neattaisnojās un malkas aizvešana turpinās.

9)   1940. gada 26. novembrī Zaķu mežniecībā sarkanarmieši, kuri atradās Cekules aizliegtajā zonā, Liepu viensētā, vecākā leitnanta Pozņakova vadībā aizveda 5,5 m3 malkas par summu 41 rbļ. 40 kap.

10) 1940. gada 6. decembrī Olaines mežniecībā no mežsarga Traumaņa apgaitas sarkanarmieši ar mašīnu Nr. BT10-62 aizveda 1,60 m3 malkas par summu 24 rbļ. 28 kap.

11) Piņķu mežniecībā no mežsarga Briņķa apgaitas Sarkanās armijas daļa, kura atrodas Cīņas mājās, par kuru bija devis solījumu majors Čaika, arī turpina aizvest pilsētas malku:

1940. gada 12. decembrī paņemti 4 m3 par summu 72 rbļ.

1940. gada 16. decembrī paņemti 4 m3 par summu 72 rbļ.

Bez jau minētajiem gadījumiem meža apsardze vēl ir sastādījusi 63 protokolus par summu 4408 rbļ. 38 kap., par kuriem ir pierādījumi, ka malku paņēmuši sarkanarmieši, bet vēl nav bijusi iespēja noskaidrot, kas tā bijusi par karaspēka daļu un tās atrašanās vietu.

Lūdzu dot rīkojumu, lai patvaļība tiktu pārtraukta un, lai Rīgas pilsētas izpildu komitejai tiktu atlīdzināta sarkanarmiešu paņemtās malkas vērtība.

P i e l i k u m ā: 2 kvītis.*

 

Priekšsēdētājs: Deglavs

Sekretārs: Ermsons

 

LVA, 270. f., 1. apr., 412. l., 29.-29.a. lp. Oriģināls. Tulkojums.

 

* Netiek publicētas.

 

 

16. Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfiskā dienesta nodaļas priekšnieka apakšpulkveža Martjanova 1941. gada 15. janvāra lūgums LPSR TKP lietu pārvaldniekam Saksam nokārtot jautājumu par Mantnieka Kartogrāfijas institūta nodošanu Baltijas sevišķajam kara apgabalam

 

SLEPENI

Eks. Nr. 1.

 

LPSR Aizsardzības tautas komisariāts

Baltijas sevišķā kara apgabala štāba

Kara topogrāfijas nodaļa

 

Nr. 059                                                          1941. gada 15. janvārī

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

lietu pārvaldniekam b. SAKSAM

 

Baltijas sevišķa kara apgabala Kara padome savā 1940. gada 11. oktobra iesniegumā Nr. 0127 lūdza Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomi nodot Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfijas nodaļai bijušo Mantnieka Kartogrāfijas institūtu ar visām iekārtām un personālsastāvu, lai izveidotu kartogrāfisko bāzi Sarkanās armijas karaspēka daļu nodrošināšanai ar topogrāfiskajām kartēm.

Tajā laikā Latvijas PSR Tautas Komisāru Padome šo iesniegumu noraidīja sakarā ar to, ka bijušais Mantnieka Kartogrāfijas institūts bija noslogots ar mācību karšu izdošanu Latvijas PSR skolām.

1941. gada sākumā, kad vēl nebija noslēgta vienošanās ar Vāciju, es vienojos ar Valsts apvienotās izdevniecības priekšnieku Niedri un viņa vietnieku Pētersonu par to, ka tiklīdz Valsts apvienotajai izdevniecībai tiks nodota bijusī vācu tipo-litogrāfiju “Otto Platess”, tā bez zaudējumiem varēs nodot bijušo Mantnieka Kartogrāfijas institūtu Sarkanās armijas vajadzībām.

Pašreiz Valsts apvienotā izdevniecība pieņem “Otto Platess” tipo-litogrāfiju, kuras ražošanas jaudas ir 4 reizes lielākas nekā Mantnieka lito-tipogrāfijai un kura ir labāk iekārtota karšu izdošanai.

“Otto Platess” tipo-litogrāfijai ir liels tipogrāfijas cehs, kartona cehs un litogrāfijas cehs, kuros ir 4 ofseta un 7 litogrāfiskās mašīnas. Mantnieka litogrāfijā ir pavisam 1 ofseta un 2 litogrāfijas mašīnas.

“Otto Platess” tipo-litogrāfija Sarkanās armijas vajadzībām nav piemērota no slepenības saglabāšanas viedokļa. Sarkanās armijas Ģenerālštābs ir izvirzījis uzdevumu ar Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes atbalstu un palīdzību izveidot Rīgā karšu izdošanas uzņēmumu.

Saskaņā ar Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padomes 1940. gada 11. oktobra iesniegumu Nr. 0127, lūdzu Jūs izvirzīt jautājumu Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomē par to, lai Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfijas nodaļai tiktu nodots:

1)   bijušais Mantnieka Kartogrāfijas institūts ar visu personālsastāvu un iekārtām.

2)   Viena litogrāfiskā mašīna Nr. 2453 no bijušās vācu litogrāfijas “Pols” Skolas ielā Nr. 29, viena litogrāfiskā mašīna Nr. 6924, un viens “Krauzes” tipa griešanas darbagalds no bijušās vācu litogrāfijas “Uslebers” Lielajā Altonavas ielā Nr. 43.

 

Baltijas sevišķā kara apgabala štāba

Kara topogrāfiskā dienesta nodaļas priekšnieks

apakšpulkvedis Martjanovs

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 9.-10. lp. Oriģināls. Tulkojums.

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā:

Sasaukt apspriedi un noskaidrot iespējas. Pieaicināt ieinteresēto iestāžu un arī Valsts plāna komisijas pārstāvjus. V. Lācis.

 


 

17. LPSR TKP 1941. gada 28. janvāra lēmums par Mantnieka Kartogrāfijas institūta un divu litogrāfisko mašīnu nodošanu Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfiskā dienesta nodaļai

 

SLEPENI

1941. gada 28. janvārī

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

LĒMUMS Nr. 122

 

Par Mantnieka Kartogrāfijas institūta un divu

litogrāfisko mašīnu nodošanu Baltijas sevišķā kara

apgabala štāba Kara topogrāfiskā dienesta nodaļai

 

Lai nodrošinātu kara topogrāfisko karšu izdošanu Sarkanās armijas vajadzībām, Latvijas PSR Tautas Komisāru padome n o l e m j:

Nacionalizēto Mantnieka Kartogrāfijas institūtu (Rīgā, Vāgnera ielā Nr. 31) ar topogrāfisko karšu iespiešanai nepieciešamajām iekārtām, kurš atrodas Latvijas PSR TKP Valsts apvienotās izdevniecības pārziņā un divas plakanās litogrāfiskās mašīnas Nr. 2453 un Nr. 6924 no litogrāfijām “Uslebers” un “Pols” no 1941. gada 15. februāra nodot  Baltijas sevišķā kara apgabala štāba Kara topogrāfiskā dienesta nodaļai.

 

Latvijas PSR TKP

priekšsēdētājs (V. Lācis)

Latvijas PSR TKP

lietu pārvaldnieks (A. Sakss)

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 693. l., 40. lp. Kopija. Tulkojums.

 


 

18. Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka pavēlnieka ģenerālleitnanta F. Kuzņecova 1941. gada 28. janvāra lūgums LPSR Tautas Komisāru Padomei nodot Aizsardzības tautas komisariātam Baltijas sevišķā kara apgabala aizņemtās telpas

 

PSRS Aizsardzības tautas komisariāts

Baltijas sevišķā kara apgabala Kara padome

 

1941. gada 28. janvārī

 

Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomei

 

Izvietojot Rīgā karaspēka daļas, iestādes un komandējošo sastāvu, bijušās Latvijas armijas Sakaru komiteja ar padomju karaspēku, bet vēlāk ‑ Komunālās saimniecības tautas komisariāta Dzīvokļu komiteja piešķīra Baltijas sevišķā kara apgabala štābam vairākas ēkas, kuras ir uzskaitītas pievienotajā pielikumā.*

Pamatojoties uz PSRS Centrālās Izpildu Komitejas 1926. gada 26. novembra lēmumu par vietējām finansēm, visas telpas, kuras nodotas karaspēka daļu kazarmām, štābiem, noliktavām un iestādēm, ir jāpiešķir bez maksas un tās var tikt piešķirtas ar vietējo padomju lēmumiem Aizsardzības tautas komisariāta bilancē.

Komandējošā sastāva izvietošanai arī ir nodotas vairākas ēkas, taču Rīgas pilsētas Dzīvokļu nodaļa līdz šim laikam neveic minēto ēku tiešu pārvaldi, kas rada nenormālu stāvokli, jo kaut gan komandējošais sastāvs maksā dzīvokļu īri Rīgas pilsētas Komunālās saimniecības nodaļai, tomēr tam pašam ir jāsedz izdevumi par šo ēku uzturēšanu kārtībā un remontiem, vai arī šie izdevumi jāsedz Baltijas sevišķā kara apgabala štābam.

Saskaņā ar PSRS Centrālās Izpildu komitejas un Tautas Komisāru Padomes lēmumu (1937. gada likumu krājums Nr. 69, 314. pants), vietējām padomēm, lai saglabātu un sakārtotu dzīvokļu fonda pārvaldi, jānodod Aizsardzības tautas komisariāta pārziņā uz līguma pamata ilgtermiņa lietošanā tās dzīvojamās mājas, kuras aizņem komandējošais sastāvs un viņu ģimenes.

Pamatojoties uz augšminēto, Kara padome lūdz nodot Aizsardzības tautas komisariātam tās ēkas, kuras aizņem Baltijas sevišķā kara apgabala karaspēka daļas un komandējošais sastāvs, saskaņā ar augstāk norādītajiem likumiem.

 

Baltijas sevišķā apgabala karaspēka pavēlnieks

ģenerālleitnants Kuzņecovs

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 26.-27. lp. Oriģināls. Tulkojums.

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā:

b. Šarapovam kopā ar Komunālās Saimniecības tautas komisariātu, b. Kločkovu un attiecīgo iestāžu pārstāvjiem apspriest jautājumu un sagatavot priekšlikumus. V. Lācis.

 

* Netiek publicēts.

 


 

19. Latvijas bankas Centrālās nodaļas vadītāja K. Lorenca 1941. gada 25. februāra ziņojums PSRS Valsts bankas Latvijas republikāniskā kantora pārvaldniekam par Sarkanās armijas aizņemtajām vasarnīcām

 

SLEPENI

 

Nr. 223                                                          1941. gada 25. februārī

 

ZIŅOJUMS

 

1940. gada jūlija beigās padomju karaspēka korpusa pavēlniecība pieprasīja Latvijas Kredītbankai nodot karaspēka komandsastāva vajadzībām vairākas vasarnīcas Rīgas Jūrmalā. 1940. gada 30. jūlijā tika nodots pansionāts Dzintaru prospektā Nr. 39, bet sakarā ar to, ka tika saņemts pieprasījums par nepieciešamību izvietot no jauna ieradušās karaspēka daļas, mēs 6. augustā garnizona Dzīvokļu ekpluatācijas pārvaldei nodevām vēl 20 vasarnīcas. Pēc iemītnieku aizbraukšanas no komandējošā sastāva aizņemtajām vasarnīcām, Latvijas bankas Centrālajai nodaļai tika paziņots, ka no atbrīvotajām vasarnīcām tiek aizvestas bankai piederošās mēbeles. 1940. gada 31. oktobrī banka lūdza garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļu atdot vasarnīcas atpakaļ bankai, noformējot kā beigu termiņu 2. novembri, taču lūgums palika bez atbildes.

Sakarā ar to, banka uzskatīja par nepieciešamu par šādu stāvokli paziņot Baltijas kara apgabala pavēlniekam, ko banka ar 1940. gada 20. decembra vēstuli arī izdarīja, taču uz šo vēstuli nekāds rīkojums nesekoja.

Bet mūsu sētnieki mums paziņoja, ka 12.-14. decembrī garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļa ieteikusi viņiem parakstīt darba vienošanos par vasarnīcu apsargāšanu un par to, lai bez garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļas atļaujas tās nevienam citam netiktu dotas.

Uz mūsu pārvaldnieka lūgumu garnizona Dzīvokļu ekspluatācijas daļai nodot atpakaļ bankai šādas vasarnīcas: Rotas ielā 3 un 9, Dzintaru prospektā 3, 21, 39 un Ļeņina prospektā 31, kuras paredzētas Valsts bankas vajadzībām, Dzīvokļu ekspluatācijas daļa viņam paziņoja, ka tā paredz atstāt tās savā pārziņā arī turpmāk un bankai neatdos.

Uz 10. februāri mūsu namu pārvaldnieka Meijera iesniegto Valsts bankas liecību ar lūgumu, lai DzEP nodod viņam augstākminētās vasarnīcas, viņam mutiski tika paziņots, ka  vasarnīcu nodošana varētu notikt tikai tajā gadījumā, ja par to rīkojumu dotu Rīgas garnizona apgādes vadītājs ģenerālmajors Šilovs.

 

Latvijas bankas Centrālās nodaļas

vadītājs K. Lorencs

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 49. l., 91.-92. lp. Oriģināls. Tulkojums.

 


 

20. Namu pārvaldnieka B. Tāla 1941. gada 9. marta izziņa par Sarkanās armijas komandieru aizņemtajiem dzīvokļiem

 

Rīgā, 1941. gada 9. martā

 

SARAKSTS

par sarkanās armijas komandieriem, kuri dzīvo:

 

1) Rūpniecības ielā Nr. 3                                       Šifrs 4047-3

Dz. 2. Vecākais leitnants Širšofs Fjodors ar sievu Medvedevu Aleksandru un dēlu Širšofu Valentīnu. Apdzīvo 2 istabas kopplatībā 40,34 m2.

Dz. 4. Majors Biršteins Berko, kura ģimene drīz atbrauks. Apdzīvo 2,5 istabas ar 53,60 m2.

Dz. 8. Kapteinis Fomins Vasilijs ar sievu Kalniņu Tamāru. Apdzīvo 2 istabas 53,74 m2 kopplatībā.

 

2) Kirova ielā Nr. 11                                              Šifrs 4047-01

Dz. 1. Kladzo ar sievu Kladzo Klaudiju. Apdzīvo 1 istabu 18,36 m2 kopplatībā.

Dz. 3. Kapteinis Stepermanis Otto ar sievu Austru, dēlu Viesturu un māti Lizeti. Apdzīvo 2 istabas ‑ 38,76 m2.

Dz. 5. Pulkvedis Vahramejevs ar sievu un 2 bērniem un sievasmāti apdzīvo 2 istabas ‑ 49,54 m2.

Dz. 12. Ārsts ‑ kapteinis Labunskis Viktors ar sievu un 2 bērniem apdzīvo 3 istabas ‑ 63,66 m2.

Dz. 15. Korduns Ivans, kura ģimene drīz atbrauks, apdzīvo 2 istabas ar 18,32 m2.

Dz. 16. Politiskais vadītājs Černovs Nikolajs ar sievu un dēlu apdzīvo 2 istabas ‑ 52,69 m2.

 

Namu pārvaldnieks B. Tāls

pilnv. 61/R2

 

LVA, 824. f., 1. apr., 155. l., 751.-751.a lp. Oriģināls.

 


 

21. Dzīvokļu saimniecības nodaļas 3. rajona pilnvarotā pārrauga J. Alberga 1941. gada 11. marta ziņojums Kirova rajona izpildu komitejas Dzīvokļu daļai par Sarkanās armijas komandieru apdzīvotiem dzīvokļiem

 

Dzīvokļu saimniecības

3.   rajons

 

Nr. 115                                                          1941. gada 11. martā

 

Uz Jūsu š. g. 7. marta rakstu Nr. 1394 sniedzu ziņas par Sarkanarmijas komandieru apdzīvotiem dzīvokļiem:

 

Adrese:

iela, Nr. un

dzīv. Nr.

Iedzīvot.

(ģimenē)

skaits

Istabu

skaits

Aizņemamā

platība

kv. mtr.

Piezīmes

Krāsotāju ielā 24 a,

dz. 16

4

2

30,2

 

Krāsotāju iela 13,

dz. 58

3

1

14,26

 

Turaidas ielā 1, dz. 20

3

2

29,09

 

Turaidas ielā 1, dz. 24

4

2

31,99

 

Brīvības gatvē 7, dz. 1

4

3

58,81

 

Krāsotāju ielā 2, dz. 23

5

3

26,5

 

Krāsotāju ielā 4, dz. 11

1

2

18,33

 

Lienes ielā 9, dz. 13

3

2

37,26

daļu dzīv.

Marijas ielā 82/84, dz. 15

3

3

52,43

 

Marijas ielā 82/84, dz. 6

2

1

17,98

 

Marijas ielā 86, dz. 4

2

1

16,45

 

Rūdolfa ielā 1, dz. 87

1

1

16,40

 

Rūdolfa ielā 3, dz. 10

4

2

31,40

 

Pērnavas ielā 23, dz. 31

1

1

12,64

daļu dzīv.

Pērnavas ielā 23, dz. 35

5

3

56,61

daļu dzīv.

Pērnavas ielā 23, dz. 38

2

1

12,71

daļu dzīv.

Pērnavas ielā 23, dz. 40

1

1

23,18

daļu dzīv.

Laboratorijas ielā 4, dz. 17

5

3

41,97

 

Laboratorijas ielā 4, dz. 20

1

1

15,42

 

Laboratorijas ielā 4, dz. 9

1

2

21,09

 

Matīsa ielā 49, dz. 3

3

1

29,5

daļu dzīv.

Matīsa ielā 49, dz. 3

2

1

18,2

daļu dzīv.

Matīsa ielā 49, dz. 3

3

3

47

daļu dzīv.

Sapieru ielā 3, dz. 42

3

1

17,15

 

Sapieru ielā 1a, dz. 16

3

2

38,90

 

Sapieru ielā 1a, dz. 7

4

3

52,05

 

Zvaigžņu ielā 2, dz. 49

1

1

10,90

 

Zvaigžņu ielā 2, dz. 50

2

1

13,24

 

Zvaigžņu ielā 2, dz. 50

1

1

11,06

 

Zvaigžņu ielā 2, dz. 52

3

1

14,55

 

Zvaigžņu ielā 2, dz. 55

2

2

27,03

 

Tallinas ielā 92, dz. 1

3

2

33

daļu dzīv.

Tallinas ielā 92, dz. 1

4

2

28,88

daļu dzīv.

Tallinas ielā 92, dz. 12

5

2

35,24

 

Pērnavas ielā 57, dz. 5

4

3

51,05

 

Matīsa ielā 109, dz. 11

5

3

63

 

Matīsa ielā 119, dz. 6

1

1

18,36

daļu dzīv.

Lienes ielā 1, dz. 17

4

3

50,94

 

Matīsa ielā 51/53, dz. 3

3

2

40,07

 

Matīsa ielā 59, dz. 1

3

2

41,95

 

Matīsa ielā 59, dz. 6

2

2

33,10

 

Pērnavas ielā 52, dz. 2

3

2

30,78

 

Vagonu ielā 34, dz. 5

2

1

19,16

 

Tallinas ielā 65, dz. 2

4

2

28,57

 

Tallinas ielā 91, dz. 2

2

1

16

 

J. Asara ielā 20, dz. 52

2

1

14,65

 

Avotu ielā 75, dz. 18

3

3

33

 

Avotu ielā 75, dz. 27

5

4

48,10

 

Biķernieku ielā 15a,

dz. 1

5

2

30,65

 

Biķernieku ielā 15a,

dz. 8

4

3

43,94

 

Biķernieku ielā 15a,

dz. 10

2

2

26,69

 

Biķernieku ielā 15a,

dz. 17

4

3

41,05

 

Biķernieku ielā 19, dz. 3

6

3

52,05

 

Vārnu ielā 4, dz. 40

4

1

16,13

 

Vārnu ielā 4, dz. 17

2

1

15,88

 

Lienes ielā 23, dz. 18

3

3

30,07

 

Raunas ielā 5, dz. 5

3

3

40,40

 

Vairogu ielā 14, dz. 1

5

5

111,58

 

Zvaigžņu ielā 16,

dz. 14

5

3

41,38

 

Artilērijas ielā 60, dz. 4

4

2

35,10

daļu dzīv.

Artilērijas ielā 60, dz. 4

3

1

22,08

daļu dzīv.

Marijas ielā 110-5

2

1

25,23

 

Marijas ielā 110, dz. 51

1

1

14,49

 

Marijas ielā 110, dz. 52

3

1

18,22

 

Aug. Deglava ielā 20, dz. 17

4

1

19

 

J. Asara ielā 15, dz. 23

4

1

15,88

 

J. Asara ielā 15, dz. 24

2

2

28,77

 

J. Asara ielā 15, dz. 33

6

2

26,47

 

J. Asara ielā 15, dz. 40

4

2

27,31

 

J. Asara ielā 15, dz. 47

4

2

28,61

 

J. Asara ielā 15, dz. 54

4

2

27,50

 

J. Asara ielā 15, dz. 55

6

2

28,20

 

J. Asara ielā 15, dz. 59

4

2

28,34

 

J. Asara ielā 15, dz. 80

2

2

28,37

 

J. Asara ielā 15, dz. 90

3

1

16,53

 

J. Asara ielā 15, dz. 96

3

1

15,98

 

J. Asara ielā 15, dz. 100

2

1

16,90

 

J. Asara ielā 15, dz. 114

4

2

30,67

 

J. Asara ielā 15, dz. 115

4

3

51,68

 

J. Asara ielā 15, dz. 125

3

2

39,70

 

J. Asara ielā 15, dz. 127

5

2

25,30

 

J. Asara ielā 15, dz. 137

4

2

27,24

 

J. Asara ielā 15, dz. 141

2

2

26,96

 

J. Asara ielā 15, dz. 142

5

2

24,59

 

J. Asara ielā 15, dz. 144

4

2

25,13

 

J. Asara ielā 15, dz. 150

1

1

16,52

 

J. Asara ielā 15, dz. 153

3

2

27,60

 

J. Asara ielā 15, dz. 175

4

1

16,25

 

J. Asara ielā 15, dz. 176

3

2

24,47

 

J. Asara ielā 15, dz. 181

5

2

27,21

 

 

Pilnvarotais pārraugs J. Albergs

 

LVA, 824. f., 1. apr., 155. l., 732.-734. lp. Oriģināls.

 


 

22. Namu pārvaldnieka I. Silenieka 1941. gada 12. marta izziņa par Sarkanās armijas virsnieku aizņemtajiem dzīvokļiem

 

1941. gada 12. martā

 

Sarkanās armijas virsnieku saraksts

 

Strēlnieku ielā 3                                           Šifrs 4033-02

Dz.4. Ģenerālpulkvedis Loktionovs ‑ 4 ist. ‑ 5 pers. ‑ 106,79 m2

Dz. 7. Kāds virsnieks, kurš nepierakstās ‑ 1 ist. ‑ 2 pers. ‑ 18,65 m2

Dz. 8. Romanskis, leitnants ‑ 1 ist. ‑ 1 pers. ‑ 13,30 m2.

 

Strēlnieku ielā 4                                           Šifrs 4027-01

Dz. 3. Pulkvedis Ivaškins ‑ 4 ist. ‑ 4 pers. ‑ 79,11 m2

Dz. 4. Vecākais leitnants Poļskis ‑ 2 ist. ‑ 2 pers. ‑ 38,87 m2

Dz. 6. Majors Černovs ‑ 2 ist. ‑ 4 pers. ‑ 33,92 m2

Dz. 8. Pulka komandieris Kutuzovs ‑ 2 ist. ‑ 2 pers. ‑ 32,37 m2

Dz. 10. Leitnants Jakovļevs ‑ 1 ist. ‑ 1 pers. ‑ 17,40 m2

 

Fr. Gaiļa ielā 12                                           Šifrs 4027-02

Dz. 5. Marceņuks Vasilijs ‑ 2 ist. ‑ 3 pers. ‑ 62,08 m2

Dz. 9. Golubevs Vasilijs ‑ 1 ist. ‑ 2 pers. ‑ 12,87 m2

 

I.                   Silenieks

73/R 2

 

LVA, 824. f., 1. apr., 155. l.,753. lp. Oriģināls.

 


 

23. Rīgas pilsētas komunālās saimniecības nodaļas Dzīvokļu pārvaldes 2. rajona pilnvarotā pārrauga R. Bamblovska 1941. gada 12. marta ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļai par Sarkanās armijas komandieru aizņemtajiem dzīvokļiem

 

Nr. 6556                                                         1941. gada 12. martā

 

Nosūtu pārvaldnieku ziņojumus par Sarkanarmijas komandieru aizņemtiem dzīvokļiem

 

1)   L. Paegles ielā Nr. 5,                        2) L. Paegles ielā Nr. 7,

3) L. Paegles ielā Nr. 3,                    4) Strēlnieku ielā Nr. 1b,

5) Strēlnieku ielā Nr. 5,                          6)Kirova ielā Nr. 41/43,

7) Rūpniecības ielā Nr. 3,                      8) Kirova ielā Nr. 11,

9) Fr. Gaiļa ielā Nr. 1,                            10)L. Paegles ielā Nr. 11,

11) Strēlnieku ielā Nr. 3,                        12) Strēlnieku ielā Nr. 4,

13) Fr. Gaiļa ielā Nr. 12,                        14) Vīlandes ielā Nr. 5,

15) Kirova ielā Nr. 31,                           16) L. Paegles ielā Nr. 4,

17) A. Pumpura ielā 3,                           18) Kirova ielā Nr. 2.

19) Kirova ielā 6,                                   20) Kirova ielā Nr. 13,

21) Kirova ielā 13,                                 22) Kirova ielā Nr. 17,

23) Vīlandes ielā 13,                              24) Kirova ielā 45/47,

25) Lazaretes ielā 2/4,                            26) Vīlandes ielā 7,

27) Valdemāra ielā Nr. 23,                     28) Kronvalda bulv. Nr. 10,

29) Kirova ielā Nr. 9,                             30) Fr, Gaiļa ielā Nr. 11,

31) Vīlandes ielā Nr. 4,                         32) Vīlandes ielā Nr. 2,

33) Vīlandes ielā Nr. 6,                34) Vašingtona l. 3, Ausekļa i. 11,

35) Ausekļa ielā Nr. 4,                           36) Eksporta ielā Nr. 4,

37) Eksporta ielā Nr. 5,                         38) Kirova ielā Nr. 10a,

39) Kirova ielā Nr. 10b,                         40) Kirova ielā Nr. 12,

41) J. Alunāna ielā Nr. 9,                       42) Ausekļa ielā Nr. 2,

43) Fr. Gaiļa ielā Nr. 5,                          44) Fr. Gaiļa ielā Nr. 3,

45) Kirova ielā Nr. 33,                           46) L. Paegles ielā Nr. 8,

47) A. Pumpura ielā Nr. 6,                     48) A. Pumpura ielā 4,

49) A. Pumpura ielā Nr. 2,                     50) Eksporta ielā Nr. 3,

51) Ausekļa ielā Nr. 5,                           52)Vīlandes ielā Nr. 8,

53) Vīlandes ielā Nr. 10,                       54) Vīlandes ielā Nr. 12,

55) J. Alunāna ielā Nr. 6,                       56) Kirova ielā Nr. 14,

57) J. Alunāna ielā Nr. 8,                       58) Kirova ielā Nr. 16,

59) Kirova ielā Nr. 21a,                         60) Strēlnieku ielā Nr. 2.

 

Pilnvarotais pārraugs R. Bamblovskis

 

LVA, 824. f., 1. apr., 155. l.,747. lp. Oriģināls.

 


 

24. Rīgas pilsētas izpildu komitejas Dzīvokļu saimniecības nodaļas juriskonsulta V. Sņegireva 1941. gada 31. marta ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļas priekšniekam par Sarkanās armijas komandieriem ‑ dzīvokļu īres nemaksātājiem

 

Rīgas pilsētu izpildu komitejas

Dzīvokļu saimniecības nodaļas juriskonsultācija

 

Nr. 119                                                          1941. gada 31. martā

 

Dzīvokļu saimniecības nodaļas

priekšniekam

 

Izpildot Jūsu rīkojumu, nosūtu še klāt Sarkanās armijas komandieru raksturīgākās lietas, kuras līdz šim laikam nav nokārtotas un īres maksa par šo komandieru ieņemtām telpām nav saņemta.

Šīs lietas ir sekojošas:

1)   desmit lietas, par kurām 1941. gada 19. martā jau ziņots Rīgas kara garnizona priekšniekam ģenerālleitnantam Ļvovam;

2)   Anatolija Makaroviča Ceļubas lieta, kurā Rīgas Centrālā rajona prokurors atteicies dot savu piekrišanu par telpu atbrīvošanu administratīvā kārtībā;

3)   komandiera Baranova lieta, kurā kara prokurors atteicies dot savu piekrišanu izlikšanai administratīvā kārtībā;

4)   Alekseja Kovaļeva lieta, kurā Rīgas Centrālā rajona prokurors tāpat atteicies dot savu piekrišanu telpu atbrīvošanai administratīvā kārtībā;

5)   komandieru Šteņina un Tolstikova lietas ‑ tas pats;

6)   sešu komandieru lieta, par kuru Jūs ar š. g. 14. marta rakstu Nr. 1519, 466, 627, 1195 un 1273 esat ziņojuši TKP b. Usačevam un komandantam b. Ivaškinam.

Bez tam juriskonsultācijā ienākusi vēl 31 nenokārtota lieta sakarā ar šo rakstu.

K l ā t: augšminētais.*

 

Juriskonsults V. Sņegirevs

 

 

LVA, 824. f., 1. apr., 155. l., 596. lp. Oriģināls.

 

* Netiek publicēts.

 


 

25. Rīgas pilsētas komunālās saimniecības nodaļas Dzīvokļu pārvaldes 2. rajona pilnvarotā pārrauga R. Bamblovska 1941. gada 27. marta ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļai par Sarkanās armijas virsnieka Ņikitina izdemolēto dzīvokli

 

Rīgas pilsētas Komunālās saimniecības nodaļas

Dzīvokļu pārvaldes 2. rajona pilnvarotais pārraugs

 

Nr. 1889                                                         1941. gada 27. martā

 

Dzīvokļu saimniecības nodaļai

 

Ziņoju, ka nama Valdemāra ielā 9 dzīvokļa 9 līdzšinējais īrnieks Sarkanās armijas virsnieks Ņikitins atstājis dzīvokli, to neuzsakot, naktī no 21. uz 22. martu. Atslēgas sētniecei nodevis 24. martā š. g. Bez tam minētais īrnieks līdz paņēmis gāzes pavardu, kas piederēja dzīvoklim, nogriezis elektrības vadus un piederumus, atstājot dzīvoklī arī lielu netīrību.

Līdzīga satura raksts nosūtīts strādnieku - zemnieku milicijas II nodaļai, tālr. 20802.

 

LVA, 824. f., 1. s. apr., 155. l., 600. lp. Oriģināls.

 


 

26. Dzīvokļu saimniecības pārvaldes Staļina rajona 2. sektora vadītāja palīga V. Reiznieka 1941. gada 8. aprīļa ziņojums Dzīvokļu saimniecības nodaļai par Sarkanās armijas komandieru nevēlēšanos kārtot īres maksu

 

Dzīvokļu saimniecības pārvaldes

Staļina rajona 2. sektora vadītājs

 

1941. gada 8. aprīlī

 

Dzīvokļu saimniecības nodaļai

ZIŅOJUMS

 

Namu pārvaldnieks Rogulis ziņo, ka viņš nevarot aprēķināt īres un izrakstīt kvītes uz dzīvokļiem Stokholmas ielā 41 un 42 un Glika ielā 6, jo to iemītnieki, Sarkanās armijas komandieri, nedodot datus, kas dzīvo minētās mājās un dzīvokļos, nepasakot savu vārdu un uzvārdu un cik saņem algas ar apliecībām no savas priekšniecības.

Lūdzu attiecīgu rīkojumu šinī lietā.

 

2.   sektora vadītāja palīgs V. Reiznieks

 

LVA, 824. f., 1. apr., 125. l., 113. lp. Oriģināls.

A t z ī m e s  d o k u m e n t ā:

              Juriskonsultam b. Volkovam. 21.04.41. g.

 


 

27. Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes 1941. gada 9. aprīļa lēmuma Nr. 8 par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē

 

PILNĪGI SLEPENI

Kopija

 

Izraksts no Latvijas PSR Tautas Komisāru Padomes

1941. gada 9. aprīļa

LĒMUMA Nr. 8

par ēku nodošanu PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē

 

Jautājumā par Rīgas garnizona izvietošanu.

 

1.   Nodot PSRS Aizsardzības tautas komisariāta bilancē tās ēkas un celtnes, kuras Rīgas garnizonā pašreiz aizņem Sarkanās armijas karaspēka daļas, un kuras agrāk piederēja bijušās Latvijas militārajam resoram saskaņā ar pievienoto sarakstu

(Pielikums Nr. 1).*

2.   Saskaņā ar PSRS Centrālās Izpildu Komitejas 1926. gada 25. aprīļa lēmuma “Nolikums par vietējām finansēm” 21. panta sadaļu “Ēku piešķiršana”, nodot Baltijas sevišķajam kara apgabalam pagaidu lietošanā karaspēka, daļu štābu, iestāžu, veterināro un sanitāro ārstniecības iestāžu izvietošanai komandanta pārvaldes ēkas, būves un dienestus, kurus pašreiz aizņem Baltijas sevišķā kara apgabala Rīgas garnizona karaspēka daļas saskaņā ar pievienoto sarakstu (Pielikums Nr. 2.).

Uzdot Komunālās saimniecības tautas komisariātam kopīgi ar Baltijas sevišķā kara apgabala pavēlniecību mēneša laikā izstrādāt jautājumu par iespējām un lietderību nodot Aizsardzības tautas komisariāta bilancē daļu no tām ēkām, kuras minētas pielikumā Nr. 2. Noteikt, ka jebkādas pārbūves un plāna maiņas tajās ēkās, kuras nodotas Aizsardzības tautas komisariāta pagaidu lietošanā, var tikt izdarītas tikai pēc saskaņošanas ar vietējiem komunālajiem orgāniem.

3.   Apstiprināt vasarnīcu nodošanu Baltijas sevišķā kara apgabala pagaidu lietošanā saskaņā ar pievienoto sarakstu (Pielikums Nr. 3).

4.   Uzdot LPSR komunālās saimniecības tautas komisāram dekādes laikā noformēt ēku nodošanu Baltijas sevišķajam kara apgabalam.

5.   Sakarā ar Rīgas garnizona karaspēka daļu komandējošā sastāva izvietošanas smago situāciju, uzdot Rīgas pilsētas izpildu komitejai 1941. gada aprīlī - jūnijā piešķirt dzīvokļus Rīgas garnizona 500 ģimenēm. Noteikt, ka tos atbrīvotos dzīvokļus, kurus agrāk aizņēma komandējošais sastāvs, var aizņemt tikai Sarkanās armijas komandējošais sastāvs. Sakarā ar to, uzdot komunālās saimniecības tautas komisāram dot šajā jautājumā nepieciešamos norādījumus komunālajiem orgāniem.

 

Latvijas PSR TKP priekšsēdētājs (V. Lācis)

LPRS TKP sašaurinātās sēdes sekretārs

3.   ranga intendants (Aļeksejevs)

 

LVA, 270. f., 1. s. apr., 223. l., 2. lp. Kopija. Tulkojums.

 

* Netiek publicēts.

 


 

28. LPSR TKP 1941. gada 9. aprīļa lēmuma pielikums Nr. 2 par ēku nodošanu PSRS aizsardzības tautas komisariātam

 

Kopija

 

LPSR TKP 1941. gada 9. aprīļa lēmuma

Pielikums Nr. 2

 

Nr.

p. k.

Adrese

Ēkas pamatnozīme

Kam piederēja

Kas

aizņēmis

1

2

3

4

5

1.

Altonavas 43

dzīvojamā m. (bij. tipogrāfija)

UTAG

kazarma

2.

Altonavas 3

dzīvojamā m.

 

 

3.

Aplokciema 8

dzīvojamā m.

Kredītbankai

štāba ēka

4.

Buļļu 72

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

5.

Brīvības 107

dzīvojamā m.

vācu kopienai

kazarma

6.

Brīvības 84/86

garāža

Latvijas bankai

garāža

7.

Baložu 27

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

kazarma

8.

Baložu 24

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

kazarma

9.

Bezdievju 10

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

 

 

garāža

privātā

garāža

10.

Bakulmuiža

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

kazarma

11.

Baldones 7

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

 

garāža

bij. Vācu sporta klubs

garāža

12.

Balasta dambis 22

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

13.

Bakulmuiža

dzīvojamā m.

Kredītbankai

sanitārā daļa

 

 

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

 

garāža

Kredītbankai

garāža

 

 

šķūnis

Kredītbankai

šķūnis

14.

Brīvības 25

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

 

 

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

 

 

šķūnis

privātais

stallis

15.

A. Barbisa 8

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

16.

Vaļņu 32

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

17.

Valdemāra 19

dzīvojamā m.

privātā

štābi

 

 

garāža

privātā

garāža

18.

Valdemāra 49

garāža

komunāl. saimn.

garāža

19.

Vatsona 11

dzīvojamā m.

Kredītbankai

štābs

20.

Vienības gatve 87

slimnīca

privātā

kazarma

 

 

bij. alus fabrika

privātā

ēdnīca

 

 

dzīvojamā m.

privātā

sanitārā daļa

 

 

darbnīcas

privātās

darbnīcas

 

 

staļļi

privātie

staļļi

 

 

noliktava

privātā

noliktava

 

 

noliktava

privātā

noliktava

 

 

šķūnis

privātais

šķūnis

 

 

nojume

privātā

nojume

21.

Vingrotāju 1

sporta klubs

Latvijas kult. b-bai

Sarkanās armijas nams

22.

Visbijas 22 (Mežaparks)

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

dzīvojamā m.

23.

Visbijas 24

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

dzīvojamā m.

24.

Visbijas 29

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

dzīvojamā m.

25.

Ģertrūdes 2

dzīv. māja A

UTAG

kopmītne

 

 

dzīv. māja B

UTAG

kopmītne

 

 

dzīv. māja C

UTAG

kopmītne

26.

Ģimnastikas 2

ugunsdzēsēju depo

ugunsdzēsēju b.

garāža

27.

Ganību dambis

noliktava A

”Knipps un Verkers” A/s

noliktava

 

 

noliktava B

”Knipps un Verkers” A/s

noliktava

 

 

noliktava C

”Knipps un Verkers” A/s

noliktava

 

 

dzīvojamā m.

”Knipps un Verkers” A/s

garāža

 

 

darbnīcas

”Knipps un Verkers” A/s

darbnīcas

28.

Ganību dambis 25

dzīvojamā m.

pivātā

štābs

29.

Ganību dambis 21a

dzīvojamā m.

UTAG

kazarma

30.

Grēcinieku 23

dzīvojamā m.

Kredītbankai

darbnīca

31.

Grostonas 2

dzīvojamā m.

Pilsētais valdei

mācību telpas

32.

Dzirnavu 17

dzīvojamā m.

Kredītbankai

garnizona DZED garāža

33.

Dzirnavu 21

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

34.

Daugavgrīvas 83, 89 un zemes gabals pie tā

dzīvojamā m.

A/s “Vairogs”

mācību iestāde

 

 

dzīvojamā m.

A/s “Vairogs”

mācību iestāde

 

 

veļas mazgātuve

A/s “Vairogs”

veļas mazgātuve

 

 

garāža

A/s “Vairogs”

garāža

 

 

benzīna nolikt.

A/s “Vairogs”

benzīna nol.

35.

Daugavgrīvas 32/34

dzīvojamā m.

Kredītbankai

štāba ēka

36.

Daugavgrīvas 21

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

noliktava

37.

Daugavgrīvas 84

bij. alus fabrika

Kredītbankai

kazarma

 

 

arī korpuss B

Kredītbankai

dienesta ēka

 

 

arī korpuss C

Kredītbankai

dienesta ēka

 

 

noliktava

Kredītbankai

noliktava

38.

Dārza 3

bij. viesnīca

Pilsētas valdei

ēdnīca

39.

Duntes 26

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

 

dzīvojamā m.

Kredītbankai

ēdnīca

 

 

ledus pagrabs

Kredītbankai

ledus pagr.

 

 

šķūnis

Kredītbankai

šķūnis

40.

Daugavgrīvas 17

dzīvojamā m.

privātā

dienesta

41.

Dzirnavu 145

noliktavas

privātā

noliktavas

42.

Dzirnavu 128

noliktavas

privātā

noliktava

43.

Dzirnavu 36

dzīvojamā m.

Komunālai saimn.

bērnu dārzs

44.

Jelgavas 94

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

45.

Abrenes 4

dzīvojamā m.

privātā

dienesta

46.

Kandavas 8 un zemes gabals

dzīvojamā m.

Kredītbankai

dienesta ēka

47.

Kandavas 47

dzīvojamā m.

Kredītbankai

dienesta ēka

48.

Katoļu 14

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

49.

Kalnciema 193

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

50.

Kalnciema 167

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

kazarma

51.

Kalnciema 25

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

dienesta ēka

52.

Sarkanarmijas 29/31

dzīvojamā m.

bij. Aizsargu klubs

štāba ēka

53.

Sarkanarmijas 33

dzīvojamā m.

Kredītbankai

dienesta ēka

54.

Sarkanarmijas 57

fabrika

UTAG

dienesta ēka

55.

Kirova 29

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

štābs

 

 

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

štābs

 

 

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

štābs

 

 

garāža

Vācu b-bai

garāža

56.

Sarkanā 2

darbnīcas

privātā

noliktava

57.

Sarkanā 4

internāts

Pilsētas valdei

kazarma

58.

Krasta 3

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

59.

Kursīšu 4

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

60.

Ķēniņu 4

dzīvojamā m.

UTAG

kazarma

61.

Kalnciema 30

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

 

 

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

62.

Kalnciema 30

noliktava

Pilsētas valdei

noliktava

63.

Kalnciema 28

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

klubs

64.

Kalnciema 40

garāža

Kredītbankai

garāža

65.

Lapu 17

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

66.

Lāčplēša 28/30

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

 

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

 

garāža

Kredītbankai

kazarma

67.

Lāčplēša 17

Lūgšanu nams

Baptistu draudzei

klubs

 

 

dzīvojamā m.

Baptistu draudzei

kazarma

68.

Lāčplēša 34/36

garāžas

privātās

garāžas

69.

Lēdurgas

dienesta ēkas

superfosfāta rūpnīca

garāžas

70.

Lopkautuves 1

bij. kokapstrādes rūpnīca

privātai rūpnīcai

kazarma

 

 

kantoris

privātai rūpnīcai

kantoris

 

 

nojume

privātai rūpnīcai

nojume

 

 

nojume

privātai rūpnīcai

nojume

 

 

nojume

privātai rūpnīcai

nojume

 

 

nojume

privātai rūpnīcai

nojume

71.

Maskavas 353

zemes gabals

privātais

 

 

 

dzīvojamā m.

UTAG

kazarma

 

 

kant. ēkas korpuss

UTAG

staļļi

72.

Maskavas 36

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

73.

Maskavas 168

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

74.

Miera 45

slimnīca

Vācu b-bai

hospitālis

 

 

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

hospitālis

 

 

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

hospitālis

 

 

morgs

Vācu b-bai

hospitālis

 

 

darbnīcas

Vācu b-bai

hospitālis

75.

Miera 25

dzīvojamā m.

privātā

laboratorija

76.

Merķeļa 13

klubs

Latviešu kultūras b-ba

Sarkanās armijas klubs

77.

Matīsa 76/78

rūpnīca

 

 

 

 

korpuss A

A/s “Bērzulis”

noliktava

 

 

korpuss B

A/s “Bērzulis”

noliktava

 

 

korpuss C

A/s “Bērzulis”

noliktava

78.

Maskavas un Turgeņeva (Sarkanie spīķeri)

noliktava

Nr. 41

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 43

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 44

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 36

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 18

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 14

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 12

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 10

Pilsētas valdei

noliktava

 

 

Nr. 58

Pilsētas valdei

noliktava

79.

M. Pils 4

Lūgšanu nams

Baptistu draudzei

kazarma

80.

Miera 60

dzīvojamā m.

 

 

 

 

dzīvojamā m. A

Pilsētas valdei

kazarma

 

 

dzīvojamā m. B

Pilsētas valdei

kazarma

 

 

dzīvojamā m. C

Pilsētas valdei

kazarma

 

 

garāža

Pilsētas valdei

garāža

 

 

šķūnis

Pilsētas valdei

šķūnis

81.

11. novembra 9

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

štāba ēka

82.

11 novembra 11

dzīvojamā m.

Komercbankai

štāba ēka

83.

11 novembra 13

dzīvojamā m.

Komercbankai

štāba ēka

84.

11 novembra 15

dzīvojamā m.

privātā

štāba ēka

85.

11 novembra 17

dzīvojamā m.

Uslebera f.

štāba ēka

86.

11 novembra 5

dzīvojamā m.

 

štāba ēka

87.

Jāņa Asara

dzīvojamā m.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-bai

Rīgas apriņķa kara komisariāts

88.

Ogļu 16

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

89.

Putnu 20

dzīvojamā m. A

privātā

kazarma

 

 

dzīvojamā m. B

privātā

kazarma

90.

Piestātnes 7

dzīvojamā m.

 

klubs

 

 

šķūnis

 

šķūnis

 

 

dzīvojamā m.

 

 

91.

Preiļu 17

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

92.

Preiļu 7

dzīvojamā m.

 

kazarma

93.

Plienes 1

dzīvojamā m.

Latvijas bankai

kazarmas

94.

Raiņa bulv. 27

dzīvojamā m.

UTAG

ārstniecības iestāde

95.

Robežu 52

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

96.

Stokholmas 35

dzīvojamā m.

bij. superfosfāta fabrika

dienesta ēkas

97.

Stokholmas 27

dzīvojamā m.

privātā

dzīvojamā

98.

Stabu 17

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

 

99.

Slokas 37

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

kazarma

100.

Smilšu 7

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

štāba ēka

101.

Svērtuves 9

dzīvojamā m.

privātā

darbnīcas

102.

Svērtuves 7

dzīvojamā m.

Kredītbankai

darbnīcas

103.

Svērtuves 11

dzīvojamā m.

privātā

darbnīcas

104.

Stabu 74

darbnīcas

privātās

darbnīcas

 

 

garāža

privātā

garāža

105.

Strēlnieku 6

dzīvojamā m.

privātā

dienesta ēka

 

 

dzīvojamā m.

privātā

dienesta ēka

106.

Slokas 24

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

107.

Slokas 38

dzīvojamā m. C

privātā

kazarma

 

 

dzīvojamā m. D

privātā

kazarma

 

 

dzīvojamā m. E

privātā

kazarma

108.

Strazdumuiža

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

109.

Sverdlova 17

garāža

Kredītbankai

garāža

110.

Sporta 7

garāža

Pilsētas valdei

garāža

111.

Saldus

noliktava

 

noliktava

112.

Tērbatas 64

dzīvojamā m.

Kredītbankai

klubs

113.

Torņu 4

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

kazarma

114.

Tirgoņu 4

dzīvojamā m.

privātā

noliktava

115.

Tapešu 16

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

116.

Slokas 52

dienesta

Kredītbankai

dienesta

117.

Tilta 32

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

 

 

šķūnis

privātā

šķūnis

118.

Šķūņu 15

dzīvojamā m.

Pilsētas valdei

noliktava

119.

E. Veidenbauma 19/23

dzīvojamā m.

Kredītbankai

dienesta

120.

Ernestīnes 34

dzīvojamā m.

Vācu b-bai

kazarma

121.

Ezermalas 34

dzīvojamā m.

privātā

sanatorija

 

 

dzīvojamā m.

privātā

sanatorija

 

 

garāža

privātā

garāža

122.

Eksporta 8/40

noliktava

Muitas dep.

kazarma

123.

Eksporta (kara pilsētiņa, Citadeles ēka Nr. 41)

dzīvojamā m.

 

Muitas pārvaldes kantoris

124.

Eksporta (kara pilsētiņa, Citadeles ēka Nr. 38)

ugunsdzēsēju depo

 

ugunsdzēsēju depo

125.

Juglas 16

dzīvojamā m.

Kredītbankai

dienesta

126.

Jūrmalas gatve 76

noliktava

Kredītbankai

noliktava

127.

Tēbatas 74

noliktava

Kredītbankai

noliktava

128.

Jaunavu 1

dzīvojamā m.

privātā

dienesta

129.

Jaunavu 3

dzīvojamā m.

privātā

kazarma

130.

Ezeru 25

dzīvojamā m.

Kredītbankai

kazarma

131.