Saīsinājumi


 

apr. - apraksts

ATK - Aizsardzības tautas komisariāts

b.   - biedrs

b. b. - biedri

BKA - Baltijas kara apgabals

BSKA - Baltijas sevišķais kara apgabals

CK - Centrālā komiteja

DzeD - Dzīvokļu ekspluatācijas daļa

DzEP - Dzīvokļu ekspluatācijas pārvalde

f.      - fonds

g.   - gads

IK - izpildu komiteja

JKF - Jūras kara flote

k/d - karaspēka daļa

km - kilometrs

LK(b)P CK - Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas Centrālā

komiteja

l.      - lieta

lp. - lapa

LKP - Latvijas Komunistiskā partija

LPSR - Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

LVA - Latvijas Valsts arhīvs

m - metrs

m2 - kvadrātmetrs

m3 - kubikmetrs

MP - Ministru Padome

Nr. - numurs

PSRS - Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

rbļ. - rubļi

š. g. - šā gada

TKP - Tautas Komisāru Padome

VDTK - Valsts drošības tautas komisariāts

v. i. - vietas izpildītājs

vietn.- vietnieks

VKM - Valsts Kontroles ministrijaUz saturu