Tulkojums no krievu valodas

Saskaņā ar PSR Savienības Ministru Padomes 1949. gada 29. janvāra lēmumu nr. 390-138-ps Latvijas PSR Ministru Padome nolemj:

  1. Izsūtīt ārpus Latvijas PSR uz attālām Padomju Savienības vietām specnometinājumā 10 000 kulaku ģimeņu.
  2. Apstiprināt apriņķa darbaļaužu deputātu padomju izpildu komiteju iesniegtos izsūtīšanai paredzēto kulaku ģimeņu sarakstus.
  3. Kulaku ģimeņu izsūtīšanu uzdot veikt Latvijas PSR Valsts drošības ministrijai.

Latvijas PSR Ministru Padomes priekšsēdētājs V. Lācis
Latvijas PSR Ministru Padomes lietu pārvaldnieks I. Bastins

(LVA, 270.f., 1.s.apr., 406.l., 188.lp. Publicēts: Okupācijas varu politika Latvijā: 1939-1991. Dokumentu krājums. - Rīga, 1999. - 277. lpp.)