. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 

Dokumentu un rakstu krājumi

Uzziņu krājumi

Krājumu iegādes iespējas

Dokumentu publikācijas presē

Digitālās publikācijas

Gada pārskats

Publikācijas un statistika >> Dokumentu un rakstu krājumi

Represijas pret latviešiem PSRS. 1937–1938.
Dokumentu krājums. Sastādītājs J. Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 2009., 271 lpp., kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 978-9984-836-03-4
Anotācija
Dokumentu krājumā publicēti 93 Latvijas Valsts arhīva fondu – “LPSR Valsts drošības komitejas par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas (1940–1985)” (1986. fonds), “Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā komiteja” (PA-101. fonds), “Latvijas Komunistiskās partijas Centrālā kontroles un revīzijas komisija (PA-2160)”, "LPSR Augstākā padome (290. fonds),“LPSR Ministru padome” (270. fonds), Latviešu kultūras un izglītības biedrība "Prometejs" (1339. fonds) – dokumenti, kas atklāj politiskās represijas pret PSRS dzīvojošiem latviešiem. Latviešus, tāpat kā PSRS dzīvojošos poļus, vāciešus, igauņus, somus, grieķus, irāņus, rumāņus u.c., 1937. – 1938. gadā represēja pēc etniskās pazīmes. Lielākā daļa krājuma dokumentu tiek publicēti pirmo reizi.
The Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics, Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā
Bukleta sagatavotāji: Aija Kalnciema (sastādītāja), Ritvars Jansons (teksta autors), Rihards Delvers (mākslinieciskais iekārtojums). Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2008., 64.lpp. Buklets latviešu un angļu valodā.
ISBN 978-9934-8006-0-3
Anotācija
Buklets atspoguļo Latvijas Valsts arhīva sadarbībā ar Latvijas Republikas vēstniecību Čehijā un Čehijas Zinātņu Akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūtu veidoto ceļojošo izstādi „The Aftermath of Prague Spring and Charter 77 in Latvia/the Baltics; Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā”. Izstādi atklāja 2008. gada 17. jūnijā Čehijas Zinātņu Akadēmijā. Tā kā izstāde tiek eksponēta arī ārpus mūsu valsts robežām, izdevums ir angļu un latviešu valodās.
Tāpat kā izstāde, buklets uzsver, ka Čehoslovākijas reformas Baltijai deva cerību. Tās deva stimulu arī drosmīgiem cīnītājiem, kuri nostājās pret režīmu Baltijā. Savukārt Čehoslovākijas cilvēktiesību organizācijas Harta - 77 skaļi paustais viedoklis noveda pie Baltijas hartas ar prasību pēc valstiskuma atjaunošanas Baltijas valstīs. Izdevums bagātīgi ilustrēts ar Latvijas Valsts arhīva, citu arhīvu un muzeju, privātkolekciju dokumentiem.
Latvijas iedzīvotāju pirmā masveida deportācija. 1941. gada 14. jūnijs.
Teksta autori: Dr. hist. D. Bleiere, J. Riekstiņš. Latvijas Valsts arhīvs, 2007. 48 lpp. Latviešu un angļu valodā.
ISBN 978-9984-9548-6-8
Anotācija
Izdevums tapis, pateicoties Eiropas Komisijas finansiālajam atbalstam
Brošūrā publicēts pētījuma par Latvijas iedzīvotāju pirmo masveida deportāciju kopsavilkums, statistika, un daži tematiski un konceptuāli nozīmīgākie Krievijas Federācijas Valsts arhīva un Latvijas Valsts arhīva dokumenti un fotodokumenti no Latvijas Okupācijas muzeja krājuma un privātajiem arhīviem.
Aizvestie. 1949.gada 25.marts.


Grāmatas sagatavotāji: A. Āboliņa, A. Kalnciema, Z. Kārkliņš, D. Kļaviņa, E. Pelkaus, J. Riekstiņš, I. Šķiņķe (projekta vadītāja), L. Strazdiņa, I. Zemļanskis. Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2007., I daļa 814 lpp., II daļa 870 lpp.

ISBN 978-9984-9548-8-2
I daļa
ISBN 978-9984-9548-9-9
II daļa

Anotācija
Grāmatā publicēts vēsturiskais pētījums par Latvijas iedzīvotāju deportāciju 1949. gada 25. martā (J. Riekstiņš) un 69 tematiski un konceptuāli nozīmīgākie Krievijas Federācijas arhīvu un Latvijas Valsts arhīva dokumenti par Baltijas valstu iedzīvotāju deportācijas organizēšanu, norisi un izsūtītajiem specnometinājumā (A. Kalnciema), kā arī Latvijas iedzīvotāju deportācijas plānošanas un norises atspoguļojums kartēs (I. Šķiņķe). Grāmatā apkopoti un analizēti Latvijas Valsts arhīva datu bāzes „1949. gada 25. martā no Latvijas deportētie iedzīvotāji” dati (A. Āboliņa, A. Kalnciema, D. Kļaviņa, J. Riekstiņš, I. Šķiņķe) un publicēts 1949. gada 25. martā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts, kurā sniegtas īsas ziņas no Latvijas Valsts arhīva lietu dokumentiem par katru izsūtīto cilvēku.
Vēsturiskais pētījums, datu struktūranalīze, dokumentu sadaļas ievads un dokumentu virsraksti tulkoti angļu valodā.

Jūlijs Straume. Lietišķās mākslas meistars.
Teksta autore un sastādītāja L.Kļaviņa, Latvijas Valsts arhīvs, Zinātne, 2004., 200 lpp.
ISBN 9984-698-76-9
Anotācija
Grāmata par mākslinieku Jūliju Straumi ir pirmais apjomīgākais vēstījums par savdabīgas personības dzīves un daiļrades ceļu, kas līdz šim maz pētīts. Šis izdevums dod iespēju iepazīt daļu mākslinieka mantojuma, balstoties uz Latvijas Valsts arhīva dokumentiem, arī citu Latvijas, Gruzijas, Krievijas arhīvu, muzeju un privāto kolekciju materiāliem un mākslinieka laikabiedru atmiņām
.

2005.gadā tika sagatavots speciāls izdevums gruzīnu valodā

Konferences "Trimda, kultūra, nacionālā identitāte" referātu krājums.
Sastādītāji D.Kļaviņa, M.Brancis, Latvijas Valsts arhīvs, 2004., 622 lpp.
ISBN 9984-9548-2-X
Anotācija
Referātu krājumā apkopoti 56 referāti par mākslas, mūzikas, literatūras, preses, draudžu, izglītības, sporta un citu sabiedriskās dzīves jomu nozīmi nacionālās identitātes uzturēšanā trimdas apstākļos.
Piedāvājam iepazīties ar grāmatas satura rādītāju.
Migranti Latvijā. 1944 - 1989.
Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 2004., 245 lpp.
ISBN 9984-9548-1-1
Anotācija
Dokumentu krājumā publicēti Latvijas Valsts arhīva fondu - LPSR Ministru Padome (270.), LPSR Augstākās Padome (290.), LPSR Valsts plāna komiteja (693.), LPSR Centrālā statistikas pārvalde (277.), PSRS Valsts plāna komitejas pilnvarotais LPSR (283.), LPSR Ministru Padomes Strādnieku organizētās pieņemšanas pārvalde (1399.), LPSR Valsts kontroles tautas komisariāts (992.), LPSR Tautas kontroles komiteja (398), Rīgas pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja (1400.) - dokumenti, kas raksturo migrācijas procesu uz Latviju laika posmā no 1944. – 1989. gadam. Lielākā daļa dokumentu tiek publicēti pirmo reizi.
Pasaules brīvo latviešu apvienības darbības apskats. 1956 - 2001.
Rakstu un materiālu krājums. Sastādītāji A.Cipulis, M.Brancis, Latvijas Valsts arhīvs, 2001., 203 lpp.
ISBN 9984-9548-0-3
Krājumam izveidots interneta variants.
Anotācija
Krājums izdots Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) 45 gadu jubilejas izstādes sakarā. Rakstu autori aplūko PBLA darbības dažādus aspektus, uzsverot PBLA lomu Latvijas valstiskuma idejas uzturēšanā.
Aizvestie. 1941.gada 14.jūnijs.
Projekta vadītāja I.Šķiņķe, zinātniskais redaktors E.Pelkaus, Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 2001., 804 lpp., kopsavilkums krievu un angļu valodās.
ISBN 9984-675-55-6
Anotācija
Grāmatā analizēta Latvijas iedzīvotāju deportācija 1941. gada 14. jūnijā (J.Riekstiņš), Latvijas Valsts arhīvā glabāto izsūtīto cilvēku arhīva lietu dokumentu saturs (A.Bambals), publicēti 53 dokumenti un 1941. gada 14. jūnījā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksts, kurā par katru izsūtīto cilvēku sniegtas īsas ziņas no arhīva lietu dokumentiem.
Piedāvājam iepazīties ar grāmatas satura apskatu.
Piedāvājam iepazīties ar daļu no krājuma dokumentiem.
Represijas Latvijas laukos. 1944 - 1949.
Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 2000., 242 lpp., rezumējums angļu valodā. Dokumenti aptver laika posmu no 1944. gada 20. septembra līdz 1953. gada 23. jūnijam.
ISBN 9984-9063-8-8
Krājumam izveidots interneta variants.
Anotācija
Krājumā apkopoti dokumenti un materiāli par represijām pret Latvijas zemniekiem laika posmā no 1944. gada līdz 1950. gadam. Lielākā daļa dokumentu ir pirmpublicējumi.
Okupācijas varu politika Latvijā. 1939 - 1991.
Dokumentu krājums. Autoru kolektīvs, Latvijas Valsts arhīvs, Nordik, 1999., 589 lpp.
ISBN 9984-510-59-X
Dokumentu krājums izdots arī angļu un krievu valodās.
Anotācija
Dokumentu krājumā publicēti pavisam 300 Latvijas Valsts arhīva un citu arhīvu dokumenti par komunistiskā un nacionālsociālistiskā okupācijas režīma īstenotās politikas būtiskākajiem aspektiem visā Latvijas okupācijas laikā. Dokumentu krājums hronoloģiski aptver periodu no 1939. gada 23. augusta, kad starp PSRS un Vāciju tika noslēgts savstarpējās palīdzības līgums, līdz 1991. gada 21. augustam, kad tika atjaunota Latvijas valstiskā neatkarība de facto.
Kārlis Miesnieks. Zīmējumi (no Latvijas Valsts arhīva fondiem).
Sastādītāji M.Brancis un L.Kļaviņa, Latvijas Valsts arhīvs, a/s "Preses nams", 1998., 144 lpp., rezumējums angļu valodā.
ISBN 9984-0029-9-3
Anotācija
Albums iepazīstina ar gleznotāju Kārli Miesnieku (1887 - 1977) - vienu no ievērojamākiem latviešu zīmētājiem. Albumā iekļauti 90 zīmējumi, kā arī 16 fotoattēli un četri K.Miesnieka rokraksta faksimili no Latvijas Valsts arhīva fondiem.
Tālivaldis Vilciņš. Skolu jaunatne nacionālajā cīņā. 1940 - 1941.
Latvijas Valsts arhīvs, 1997., 79 lpp., rezumējums angļu valodā.
ISBN 9984-9063-7-X
Anotācija
Grāmatā, izmantojot līdz šim nepētītus Latvijas Valsts arhīva dokumentus, aprakstīta skolu jaunatnes cīņa pret padomju okupācijas režīmu 1940 - 1941. gadā.
Neatkarības atgūšana. Atmodas laiks dokumentos.
Sastādītājs E.Pelkaus, Latvijas Valsts arhīvs,1996., 71 lpp.
ISBN 9984-9063-4-5
Anotācija
Dokumentu krājumā apkopotas dokumentārās liecības par trešās atmodas laiku un Latvijas atjaunotās neatkarības pirmajiem gadiem.
Tauta. Zeme. Valsts. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība dokumentos.
Sastādītājs E.Pelkaus, Latvijas Valsts arhīvs, 1995., 130 lpp.
ISBN 9984-9063-3-7
Anotācija
Krājumā publicēti dokumenti par Latvijas nacionālās neatkarības kustības (LNNK) attīstību un darbību trešās atmodas laikā un Latvijas atjaunotās neatkarības pirmajos gados līdz LNNK pārtapšanai par Latvijas nacionāli konservatīvo partiju - LNNK.
Izpostītā zeme. I daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas kultūrvidei.
Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 1994., 207 lpp., kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9984-9063-0-2
Anotācija
Krājumā publicēti 162 Latvijas Valsts arhīva fondu dokumenti - agrāk slepenie Latvijas PSR valdību lēmumi un rīkojumi, kā arī sarakste ar Baltijas kara apgabala pavēlniecību, karaspēka daļām, ministrijām un iestādēm par Latvijas zemes gabalu, izglītības un kultūras iestāžu telpu, dzīvojamo namu un saimniecības ēku piešķiršanu PSRS karaspēkam. Dokumenti aptver laika posmu no 1940. gada 11. septembra līdz 1987. gada 14. maijam. Dokumenti vienlaikus ir liecības par Latvijas kultūrvidei nodarītajiem zaudējumiem.
Piedāvājam iepazīties ar dažiem krājuma dokumentiem.
Izpostītā zeme. II daļa. PSRS okupācijas armijas nodarītie zaudējumi Latvijas laukiem.
Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 1997., 158 lpp., kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9984-9063-0-2
Anotācija
Krājumā publicēti 107 Latvijas Valsts arhīva dokumenti par PSRS okupācijas armijas nodarītiem zaudējumiem Latvijas laukiem - par zemes piesavināšanos militāro objektu vajadzībām, viensētu nopostīšanu un zemnieku saimniecību pārvietošanu. Dokumenti aptver laika posmu no 1940. gada 18. novembra līdz 1941. gada 26. maijam un no 1944. gada 5. septembra līdz 1989. gada 22. decembrim.
Piedāvājam iepazīties ar dažiem krājuma dokumentiem.
Izpostītā zeme. III daļa. PSRS militāristi Rīgā.
Dokumentu krājums. Sastādītājs J.Riekstiņš, Latvijas Valsts arhīvs, 1998., 252 lpp., kopsavilkums angļu valodā.
ISBN 9984-9063-5-3
Krājumam izveidots interneta variants.
Anotācija
Krājumā publicēti 110 Latvijas Valsts arhīva dokumenti par PSRS militāristu ilglaicīgo uzturēšanos un patvaļu Rīgā . Dokumentu krājums ir trešā - noslēdzošā grāmata par PSRS okupācijas armijas radītajiem zaudējumiem Latvijai. Dokumenti aptver laika posmu no 1940. gada 16. jūnija līdz 1989. gada 27. janvārim.
Piedāvājam iepazīties ar dažiem krājuma dokumentiem.
Žurnāls "Latvijas Arhīvi". 1994. - 1998.
No 1994. līdz 1998. gadam Latvijas Valsts arhīvs izdeva žurnālu "Latvijas Arhīvi" (galvenie redaktori - A. Raņķe 1994; J. Riekstiņš, 1994-1998). Žurnālam ir vairāki pielikumi, kuros publicēti represēto personu saraksti.
No 1999. gada žurnāla "Latvijas Arhīvi" izdevējs ir Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcija, Latvijas Valsts vēstures arhīvs.
Žurnālam ir izveidota sava mājas lapa:
http://www.arhivi.gov.lv/latv/zurn/zur-frame.htm,
kurā var iepazīties arī ar žurnāla 1994. - 1998. g. numuru un žurnāla pielikumu saturu.


Pēdējās izmaiņas: 5.01.2024.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv