Par izstādi

1940. gadi
1950. gadi
1960. gadi
1970. gadi
1980. gadi
1990. gadi
2000. gadi

Albumi
Atmiņas

Avoti
Izstādi sagatavoja

Ikgadējās atskaites iesākas ar kārtējo partijas kongresu lēmumiem, kas noteica kā partijas un padomju tautas uzdevumus, tā mērķus jaunatnes audzināšanā. Darba uzdevumi tika pieskaņoti attiecīgajām jubilejām – 50. gadadienai, kopš pionieru organizācijai piešķirts V. I. Ļeņina vārds, komjaunatnes kongresiem.

Tomēr lielā mērā tā bija tikai ārējā čaula, jo 70. gadu vidū Pionieru pilī ar vairāk nekā trīs tūkstošiem bērnu strādāja 93 pedagogi, kas sagatavoja īsviļņu radioamatierus, kuģu modelistus, fotoamatierus, mākslas vingrotājus, orientieristus. Skolēni darbojās keramikas, porcelāna pulciņos, gleznošanas studijā. Mācību gadu beidzot, Pionieru pils pulciņi atskaitījās izstādēs, koncertos, notiekošajās sacensībās.

Tradicionālas bija Deju kolektīva ”Uguntiņa” darba atskaites koncerti Operas un baleta teātrī, kora ”Rīga” koncerti LVU Lielajā aulā.

Vasaras periodā Pionieru pils organizēja dažādas nometnes – kā pionieru aktīvam, tā orientieristiem, tūristiem, arheoloģijas pulciņa dalībniekiem.


Dokumenti

Rīgas Pionieru pils Bērnu kora "Rīga" koncerta programma, atzīmējot Rīgas Pionieru pils 30 gadu jubileju. Koncerts notika Latvijas Valsts universitātes aulā 1971. gada 27. martā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 71. l., 7., 13. lp.

Ieskats Rīgas Pionieru pils Bērnu kora "Rīga" vēsturē.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 71. l., 14., 14.op. lp.

Rīgas Pionieru pils Bērnu deju kolektīva "Uguntiņa" koncerta programma, atzīmējot Rīgas Pionieru pils 30 gadu jubileju. Koncerts notika Latvijas PSR Akadēmiskajā operas un baleta teātrī 1971. gada 28. martā un 10. aprīlī.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 71. l., 18. lp.

Ieskats Rīgas Pionieru pils Bērnu deju kolektīva "Uguntiņa" darbībās vēsturē.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 71. l., 19., 19.o. p. lp.

Rīgas Pionieru pils pedagoģiskās sēdes protokols. 1971. gada 15. septembris.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 28. l., 20.–21. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils direktores Annas Vītiņas pavēle par pedagogu apbalvošanu. 1974. gada 23. janvāris.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 28. l., 79. lp. Oriģināls.

Rīgas Pionieru pils Pedagoģiskās padomes sēžu protokoli.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 28. l., vāks.

Rīgas Pionieru pils Mākslas daļas deju kolektīva "Uguntiņa" atskaite. 1974. gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 60. l., 40., 41. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils kora "Rīga" koncertdarbība 1974./75. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 60. l., 42. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils telpu noformējuma plāns Jaungada pasākumiem.1976. gads.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 35. l., 10.–12. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils Metodiskā kabineta atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 28. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils Militāras – sporta daļas atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 32.–36. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils Jauno jūrnieku kluba "Ekvators" atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 43., 44. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils Naturālistu daļas atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 45. lp. Kopija

Rīgas Pionieru pils Tēlotājas un lietišķās mākslas sekcijas atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 49.–54. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils Tehniskās daļas atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 55.–57. lp. Kopija.

Rīgas Pionieru pils Tūrisma un novadpētniecības daļas atskaite par darbu 1975./76. mācību gadā.
Latvijas Valsts arhīvs, 1633. f., 1. apr., 61. l., 60., 61. lp. Kopija.

Diplomi, pateicības un atzinības raksti